عنوانعلم؛ مرز بی‌انتها

نویسندهاستیو السون

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ089ـ226ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنواناروندرود

نویسندههوشنگ طالع

ناشرسمرقند

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپلنگرود

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ93ـ7775ـ962

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانوزن شناسی شعر فارسی: تحلیل قواعد عروضی بر مبنای موسیقی و ریاضی

نویسندهرضا زمانی

ناشرفردوس: فرهنگ روز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ36ـ6330ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۴

عنوانگناه نابخشودنی جدایی بحرین از ایران: رفراندوم دروغین

نویسندهاحمد اقتداری به کوشش امیرحسین مرادخانی

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ6ـ95604ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوان دیوان شمس طبسی

نویسندهشمس‌الدین محمد بن عبدالکریم طبسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ043ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۴

عنوانزیج یمینی

نویسندهمحمد بن علی بن مالک بن ابی نصر الحقایقی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ228ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲+۳۲۰

عنوانکتاب حقوق ملل

نویسندهفریدریش زالفلد

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۷+۲۸۴

عنوانراز رویین تنی اسفندیار

نویسندهسجاد آیدنلو

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3ـ77ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانپارسی، زبانی پنج‌هزارساله

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ08ـ7735ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۴

عنوانمطالعات فمینیستی فیلم؛ نوشتن زن در دل سینما

نویسندهجانت مک‌کیب

ناشربان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ49ـ6414ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانفتوح اعراب و ترکان در شبه قارۀ هند

نویسندهخدیجه عالمی

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ1827ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانازدواج مقدس در ایران باستان/ خویدودَه

نویسندههاشم رضی

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ60ـ2763ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانهفت مقدس

نویسندهسلمان خنجری

ناشرهیرمبا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک1ـ5ـ96386ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنواننامه های عارف قزوینی (ویراست جدید)

نویسندهعارف قزوینی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک4ـ092ـ267ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانزبان فارسی در گذر زمان (مجموعه مقالات، دفتر سوم)

نویسندهمهرداد نغزگوی کهن

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ26ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۹+۷

عنوانتاریخ فشردۀ پوشاک و فشن

نویسندهجیمز لور

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ34ـ6669ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانخیام نیشابوری: زندگی، افکار و رباعیات

نویسندهحسین دانش و رضا توفیق

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ91ـ6654ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۳۱+۵۲