عنوانهستی و زمان هایدگر: راهنمای خوانش

نویسندهویلیام بلاتنر

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ40ـ7178ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۵

عنوانمتونی از فیلسوفان بزرگ اگزیستانس

نویسندهکی‌یرکه‌گور، نیچه، دیلتای، یاسپرس و هایدگر

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ74ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنواننامه های مجتبی مینوی و ایرج افشار

نویسندهبه کوشش محمد افشین‌وفایی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6ـ82ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۰۴

عنوانپاتوق و پاتوق نشینی در ایران

نویسندهفرید مرادی

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک8ـ2ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۴۲

عنوانفلسفۀ دین در نگاه خیام در فراسوی کفر و ایمان

نویسندهسیدجواد میری

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ85ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۷

عنواندفاتر مالی عصر صفوی: بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات

نویسندهالهه محبوب‌فریمانی

ناشرسنگلج قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ8ـ93202ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۰

عنوانتاریخ اجتماعی معاصر مازندران، شاهی‌شهر (1264 ـ 1357)

نویسندهطیار یزدان‌پناه لموکی

ناشرپژواک فرزان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک0ـ38ـ8991ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانتاریخ بخارا: تاریخ خانات آسیای مرکزی در قرن نوزدهم (مشتمل بر سه کتاب: رساله یا مختصری از تاریخ سلطنت خاندان منغیتیه، تاریخ سلاطین منغیتیۀ بخارا، تاریخ امیران منغیتیۀ بخارا)

نویسندهاحمد مخدوم دانش، عبدالعظیم سامی، صدرالدین عینی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ36ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۱۵

عنوانکلاه فرنگی: روایتی از لباس ایرانی در گذاری از سنت و مدرنیته

نویسندهآرزو اسکندری

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ69ـ7562ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۱

عنوانمیشل فوکو: زهد زیبایی‌شناسانه به‌مثابه گفتمان ضد دیداری

نویسندهعارف دانیالی با مقدمه‌ای از محمدرضا تاجیک

ناشرتیسا ساغر مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ70ـ7212ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنواننخل در فرهنگ ایرانی

نویسندهمینو کریم‌نیا

ناشرارس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰

شابک2ـ04ـ5489ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۲

عنوانآشنایی با حکمت فهلوی

نویسندهبابک عالیخانی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ44ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۵۲

عنوانفهلوی نامه: مجموعه مقالات همایش سهروردی و احیای حکمت فهلوی

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش بابک عالیخانی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ46ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۲۲

عنواننُصیریه: تاریخ، منابع و عقاید

نویسندهعمیدرضا اکبری زیرنظر سیدابوالحسن نواب

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ17ـ7967ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۷۲

عنوانخاطرات تاج‌السلطنه

نویسندهزهرا خانم (تاج‌السلطنه) دختر ناصرالدین شاه قاجار

ناشرچهل کلاغ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ0ـ93731ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۱

عنواناشکانیان: فرمانروایان فراموش‌شده

نویسندهمحسن جعفری

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ0480ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانروش‌شناسی تفسیر طبری

نویسندهفتحی الدرینی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ66ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانمقدمه ای بر ادبیات عمومی و تطبیقی

نویسندهدنیل هانری پژو

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ03ـ5613ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۰