عنوانکتاب لعاب

نویسندهامید قجریان

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3ـ290ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانما چگونه می‌نویسیم: روایت نویسندگان معاصر روس از زندگی، زمانه و ادبیات

نویسندهگردآورندگان: الکساندر یتایف، پاول کروسانوف

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک3ـ5377ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۲

عنوانسفرنامۀ پدرو تیشیرا به همراه «ملوک هرمز» و گزیده‌ای شاهان ایران

نویسندهپدرو تیشیرا

ناشرنسیم بادگیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپبندرعباس

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ3ـ94361ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنواندریدا در متن

نویسندهعبدالکریم رشیدیان

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ0571ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۴۴

عنوانتاریخ تشیع در ایران به روایت فرهنگ مادی (دفتر اول)

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش محمدحسین افراخته، حمیدرضا آذری‌نیا

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ359ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانزندگی‌نامۀ هانا آرنت

نویسندهسامانتا رز هیل

ناشربرج

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ55ـ5696ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانهنر داستانی در قرآن کریم

نویسندهمحمد احمد خلف‌الله

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ0587ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۹۹

عنوانشیوه‌نامۀ ترجمۀ قرآن کریم

نویسندهمحمدعلی کوشا

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ0592ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۹

عنوانمروارید ادب ایران

نویسندهسمانه سنگچولی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک7ـ840ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۸

عنواناز واردات و تقدیسات سهروردی تا سمینادهای آذرکیوان

نویسندهملیحه کرباسیان

ناشرشولا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک3ـ45ـ7770ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانسفرنامۀ بلوچستان

نویسندهسیدمحمود دیبا (علاءالملک)

ناشرمگستان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک0ـ26ـ5825ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۵

عنوانراز ماندگاری ایران

نویسندهحسن انوری

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ5ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانمعنی زندگی

نویسندهحسن انوری

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ1ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانهومو نرانس: اسطوره ـ باستان‌شناسی روایت

نویسندهاسماعیل گزگین

ناشرچرخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ46ـ5250ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنوانداستان‌ها چگونه فیلم می‌شوند (مجموعه مقالات دربارۀ فیلمنامۀ کوتاه و اقتباس ادبی)

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرایجاز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ04ـ8037ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۸

عنوانزبان نایینی: ساختمان دستوری و جمله‌سازی، ترجمه و بررسی‌های واژگانی

نویسندهمحمدعلی عسگری

ناشرمگستان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ38ـ5825ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانالسیرة الفلسفیة و پاره‌ایی از دو اثر دیگر (به همراه مدخل ابوبکر رازی از دانشنامه فلسفۀ استنفورد به قلم پیتر آدامسون)

نویسندهابوبکر محمد بن زکریای رازی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ192ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶+۸۸

عنوانتاریخ روایی شاعران؛ دفتر دوم: شهریار

نویسندهحسن مفاخری

ناشرفصل پنجم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ942ـ304ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۴