عنوان زبان دینی

نویسندهمایکل اسکات

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ2228ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶+۸

عنوانآنچه ادبیات می‌نامندش؛ خواندن، اندیشیدن، نوشتن

نویسندهاندرو بنت، نیکولاس رویل

ناشرحرفه نویسنده

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ25ـ6445ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانتاریخ فلسفۀ غرب (6) فلسفۀ انگلیسی زبان 1750 تا 1945

نویسندهجان اسکوروپسکی

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ2213ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۷+۲۳۹

عنوانتاریخ فلسفه در غرب (1): تفکر در دورۀ باستان

نویسندهترنس اروین

ناشرسمت

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ2229ـ02ـ600ـ978

تعداد صفحات۹+۳۰۹

عنوانحضور حافظ

نویسندهسیدعطاءالله مهاجرانی

ناشرامید ایرانیان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک5ـ31ـ8978ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۶۱

عنوانروزهای آخر اسفند: چیستی امید و واکاوی آن در شعر شفیعی کدکنی

نویسندهسعید رضادوست

ناشرآسیم

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ672ـ418ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۷

عنوان رئالیسم شاعرانۀ ژان رنوار

نویسندهبهمن مقصودلو

ناشرحکمت کلمه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ08ـ8291ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانفلسفۀ فرهنگ: از هردر تا نیچه

نویسندهمحمدمهدی اردبیلی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ06ـ7689ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۹

عنوان سدیدالسلطنه و مطالعات زنان خلیج فارس در عصر قاجار

نویسندهسیدقاسم یاحسینی

ناشرهامون نو

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپدشتستان

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ45ـ6490ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوان از استعمار تا گفتمان استعمار: دریچه‌ای به ادبیات و نظریه‌های پسااستعماری

نویسندهحمید عضدانلو

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک3ـ0344ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۰۵

عنوانشناختنامۀ شیرکو بیکس

نویسندهبه کوشش امید ورزنده

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ376825ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۸۰

عنوانچگونه می نویسم: 7 روش از 7 سفرنامه‌نویس معاصر

نویسندهبه کوشش کاظم رهبر

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ33ـ7131ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانزیستگاه و خاستگاه اشکانان

نویسندهفیلیپ لوزینسکی

ناشرپژواک فرزان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ899120ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸

عنوانفرهنگ اصطلاحات استعاری و نمادین عرفانی

نویسندهعبدالرضا قریشی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ041ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانگویش اسکنانی

نویسندهعلی مصریان

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ89ـ8735ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۷

عنوانالتشریح (دو جلد)

نویسندهعمادالدین محمود شیرازی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک4ـ216ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات-

عنوانصراط الخط (صراط السطور)

نویسندهسلطانعلی مشهدی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ218ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷+۶۹

عنوانمکالمات خیالی: تحلیل‌گونه‌ای انتقادی از دورۀ قاجار

نویسندهعلی باغدار دلگشا

ناشرنشر و پژوهش شیرازه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک4ـ47ـ7768ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۵۵