۵۹۷۱ نتیجه

عنوانویتمن ایرانی: فراتر از پذیرش ادبی

نویسندهبهنام فومشی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ30ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانمؤلف، اصطلاحی تازه در نقد

نویسندهاندرو بنت

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ77ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانزندگی پرتنش، زمانۀ پرآشوب: جستاری در زندگی سیاسی سلیمان میرزا اسکندری

نویسندهایرج ورفی‌نژاد

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ31ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنواناختیارات مظفری (680 ق): جامع‌ترین کتاب هیئت بطلمیوسی و غیربطلمیوسی به زبان فارسی

نویسندهقطب‌الدین محمود بن مسعود شیرازی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ45ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۰۴+۴۰

عنوانعرفان پولس رسول: بسترهای یهودی و هلنیستی

نویسندهحمیرا ارسنجانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ372ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۱

عنوانمسائل بوطیقای داستایفسکی

نویسندهمیخاییل باختین

ناشربیدگل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ006ـ313ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۸۴

عنوانادبیات از منظر شناختی: گفتگویی میان ادبیات و شناخت

نویسندهبه کوشش مایکل بورک و امیلی تروشانکو

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ30ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۸۵

عنوانزن در تمدن ایلام باستان

نویسندهاسفندیار رحمتی‌کیا

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ1ـ90425ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانبرده های ایرانی در ورارود

نویسندهمسعود حسینی‌پور

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ77ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنواناین دفتر بی‌معنی: یادگارنمای فرهنگی از ایرج افشار

نویسندهبه کوشش بهرام، کوشیار و آرش افشار

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6ـ084ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۰۳

عنوانمنازل سیروسلوک: اخلاق عملی و سلوک معنوی

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

ناشربازتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ67ـ7522ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۶۹

عنوانکتاب لعاب

نویسندهامید قجریان

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3ـ290ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانما چگونه می‌نویسیم: روایت نویسندگان معاصر روس از زندگی، زمانه و ادبیات

نویسندهگردآورندگان: الکساندر یتایف، پاول کروسانوف

ناشرسوره مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۵۰

شابک3ـ5377ـ03ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۲

عنوانسفرنامۀ پدرو تیشیرا به همراه «ملوک هرمز» و گزیده‌ای شاهان ایران

نویسندهپدرو تیشیرا

ناشرنسیم بادگیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپبندرعباس

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ3ـ94361ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنواندریدا در متن

نویسندهعبدالکریم رشیدیان

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ0571ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۴۴

عنوانتاریخ تشیع در ایران به روایت فرهنگ مادی (دفتر اول)

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش محمدحسین افراخته، حمیدرضا آذری‌نیا

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ359ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانزندگی‌نامۀ هانا آرنت

نویسندهسامانتا رز هیل

ناشربرج

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ55ـ5696ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانهنر داستانی در قرآن کریم

نویسندهمحمد احمد خلف‌الله

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ0587ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۹۹