عنوانسیاست و تجارت در فارس: از برافتادن صفویان تا برآمدن زندیان

نویسندهاحمد بازماندگان خمیری

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک4ـ47ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانتحولات سیاسی و اقتصادی دورۀ آق‌قویونلوها

نویسندهحوری‌وش احمدی دستگردی

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ90ـ6069ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانباستان شناسی و هنر شاهنشاهی هخامنشی در مصر

نویسندههنری کولبرن

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ7ـ94829ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۳۰

عنوانایزدیان: تاریخ، جامعه، فرهنگ و دین

نویسندهبیرگول آچیکیلدیز

ناشرمؤسسه آبی پارسی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ56ـ9528ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۹

عنوانهنر تصویری در ایران: ده درس‌گفتار

نویسندهرویین پاکباز

ناشرفنجان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ7ـ97997ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانجعبه ابزار تفکر انتقادی: مجموعه‌ای از مفاهیم و روش‌ها برای مستدل‌اندیشی

نویسندهگ. فارسمن، پ. فاسل، ج. واتسون

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ327ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۳

عنوانزن و پوشش: ایران و میانرودان باستان

نویسندهبهزاد معینی‌سام، سارا محمدی اوندی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ91ـ9923ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۴

عنواندیگری: مجموعه مقالات همایش بزرگداشت روز جهانی فلسفه سال 1400

نویسندهگروهی از نویسندگان به گردآوری و ویرایش: رضا کوهکن

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ34ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانزندگی علیه مرگ: یادنامه‌ای برای صادق چوبک (چند جستار و سه طرح چاپ‌نشده از او)

نویسندهعلی فردوسی

ناشرپایان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک5ـ72ـ5742ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانجلسه طنز

نویسندهاسماعیل امینی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ249ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۶

عنواندستور زبان کاربردی اسپانیایی

نویسندهنجمه شبیری

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ933ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواندر سرزمین صوفی بزرگ: سفرنامۀ سر راجر استیونس سفیر کبیر بریتانیا در ایران

نویسندهسر راجر استیونس

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ116ـ304ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۸

عنوانیادداشت های مسافرت: قم و اصفهان (سال 1310 شمسی)

نویسندهعباس مسعودی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ-

شابک1ـ150ـ304ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۸

عنواناز آفرینش تا یزدگرد: تاریخ ایرانیان به روایت شاهنامه

نویسندهسیروس کریمی بختیاری

ناشرهیرمبا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰

شابک1ـ15ـ7844ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانلئوپلد فن رانکه: تاریخ‌نگاری، روش و پاراداریم

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ71ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۳

عنواننمایشنامه‌نویس بودن و نمایشنامه‌نویس شدن

نویسندهلوئیس ای. کترون

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ92ـ7902ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنواننمایش ذهن در داستان: درآمدی بر تطور روایت ذهنی در داستان‌نویسی از جمال‌زاده تا گلشیری

نویسندهفؤاد مولودی

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک3ـ87ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۲

عنوانمجموعه آثار ابن‌خفیف شیرازی (دو جلد)

نویسندهابن‌خفیف شیرازی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ204ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰+۲۲۶