ناشر: فرزان روز

۴ نتیجه

عنوانبررسی تحولات نظام پادشاهی در بستر تاریخ ایران

نویسندهبهروز پیروز

ناشرفرزان روز

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ535ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانکورش بزرگ: زندگی، نظریات و اعتقادات

نویسندهگروهی از نویسندگان به ویراستاری محمدرحیم شایگان

ناشرفرزان روز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک7ـ521ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۷

عنوانترجمه: نظریات دانشمندان و فیلسوفان جهان پیرامون ترجمه

نویسندهگروهی از نویسندگان با ترجمه به انگلیسی راینر شولته، جان بیگونت

ناشرفرزان روز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ522ـ371ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانجهان هخامنشیان؛ تاریخ، هنر و جامعه در ایران باستان

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش جان کرتیس و سنت‌جان سیمپسون

ناشرفرزان روز

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ382ـ321ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۲