عنوانموقعیت و داستان: هنر روایت شخصی

نویسندهویویان گورنیک

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ1033ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۷

عنوانسوانح (پیوست: مکتوبات عین‌القضات همدانی)

نویسندهاحمد غزالی

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ550ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۰+۴۸

عنواناسطورۀ سیاسی در شاهنامه و چند مقالۀ دیگر

نویسندهحجت‌الله اصیل به کوشش ولی‌الله درودیان، سیاوش درودیان

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک7ـ00ـ5727ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۱

عنوانصور خیال متعالیه: خوانش صدرایی اندیشه‌های صائب تبریزی

نویسندهمحمود فتوحی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک6ـ097ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۹

عنوانخلیج فارس در آینۀ فرهنگ عامه

نویسندهیاسین قاسمی بجد

ناشرپل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ460ـ233ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانداستان های خلیج فارس: حضور مشاهیر دنیای قدیم در سواحل و جزایر خلیج فارس

نویسندهیاسین قاسمی بجد

ناشرپل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ454ـ233ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۸

عنوانسبک شناسی انتقادی

نویسندهلسلی جفریز

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک1ـ2206ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۸

عنواناز مُغانۀ پارسی تا مُجون تازی: دگرگونی واژگانی و مایگانی پدیده‌ای ایرانی در سده‌های نخست هجری

نویسندهحسین ایمانیان

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک5ـ0535ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانشمشیر ایران: سرگذشت نادرشاه افشار

نویسندهمایکل اکس‌ورسی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ322ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۹

عنوانورق یار: آثارشناسی توصیفی شمس تبریزی

نویسندهمجید رنجبر

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ130ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانزرافشان شعر: مفهوم‌شناسی وطن در دیوان گل‌رخسار صفی‌آوا

نویسندهابراهیم خدایار

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ29ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانفلسفۀ کودکی و فلسفه برای کودکان

نویسندهدیوید کندی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ160ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانقدرت کلمات (گزیدۀ مقالات)

نویسندهسیمون وی با مقدمه و ویرایش شان مایلز

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ0510ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانتاریخ درام و تئاتر اروپا (دو جلد)

نویسندهاریکا فیشر ـ لیشته

ناشرمانیاهنر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ50ـ7424ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۴+۲۸۲

عنواننامه های کنستانتین س. استانیسلاوسکی (1886 ـ 1938)

نویسندهکنستانتین س. استانیسلاوسکی

ناشریکشنبه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ78ـ8982ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۵۶

عنوانبلای بی تاریخی و جهان بی‌آینده

نویسندهرضا داوری اردکانی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ63ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۴۱

عنوانغروب زیست‌جهان ایرانی در گفتگو با نسل‌های بی‌تاریخ

نویسندهبیژن عبدالکریمی به کوشش بهاره نوذری

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ69ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۳۰