ناشر: عنوان

۴ نتیجه

عنوانفرهنگ سینمای فارسی: 1309 ـ 1357 (دو جلد)

نویسندهوحید علیرضائی زیرنظر فرهاد قائمیان

ناشرعنوان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ34ـ7501ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۴۰

عنواندروازۀ بی‌دروازه؛ (مُومون‌ کان) متن کهن بودایی ذن

نویسندهرجینالد هوراس بلایث

ناشرکارگاه اتفاق به همراه نشر عنوان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ21ـ7826ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنواناز دیرباز تا همیشه؛ فرهنگ عامیانۀ مردم شیراز

نویسندهفاطمه چمن‌ماه

ناشرکتاب عنوان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپاردبیل

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ5ـ93928ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانیونسِ شاعر: گذری بر زندگی، آثار و احوال یونس امره نخستین شاعر بزرگ ادبیات ترکی

نویسندهمصطفی تاتجی

ناشرکتاب عنوان

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپاردبیل

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ2ـ93928ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰