نویسنده: بهزاد معینی‌سام، سارا محمدی اوندی

۱ نتیجه

عنوانزن و پوشش: ایران و میانرودان باستان

نویسندهبهزاد معینی‌سام، سارا محمدی اوندی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ91ـ9923ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۴