ناشر: گستره

۴ نتیجه

عنواننوشتن در غربت: جستارهایی پیرامون ادبیات ایرانیان در جهان امروز

نویسندهشاهرخ تندروصالح

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ37ـ6069ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۱۲

عنواننظام اجتماعی و اقتصادی ایلخانان

نویسندهپطروشفسکی، کارل یان، اسمیت، لمبتن

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ20ـ6069ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۲

عنوانگفتارهای ایران‌شناسی

نویسندهبه اهتمام میثم کرمی

ناشرگستره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_07_6069_600_978

تعداد صفحات۳۶۰