نویسنده: رویین پاکباز

۱ نتیجه

عنوانهنر تصویری در ایران: ده درس‌گفتار

نویسندهرویین پاکباز

ناشرفنجان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ7ـ97997ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰