ناشر: اختران

۲۷ نتیجه

عنوانجعبه ابزار تفکر انتقادی: مجموعه‌ای از مفاهیم و روش‌ها برای مستدل‌اندیشی

نویسندهگ. فارسمن، پ. فاسل، ج. واتسون

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ327ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۳

عنوانشمشیر ایران: سرگذشت نادرشاه افشار

نویسندهمایکل اکس‌ورسی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ322ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۹

عنوانشبه‌علم چیست؟: شبه‌علم، شبه‌عرفان، شبه‌پزشکی و شبه‌فلسفه در دوران پست‌مدرن

نویسندهمحمدرضا توکلی صابری

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ253ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۴

عنوانتفکر هوشمندانه: مهارت‌های فهم و نگارش نقادانه

نویسندهمتیو آلن

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ022ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۴

عنوانمفهوم تاریخ: واژه‌ها و روش‌ها

نویسندهعبدالله عروی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک8ـ279ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۶

عنوانگل سرخ با هر نام دیگر: چند گفتار و گفتگو

نویسندهگل سرخ با هر نام دیگر: چند گفتار و گفتگو

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۶۳۰

شابک7ـ19ـ8897ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۶

عنوانمهارت‌های پایه‌ای تفکر انتقادی

نویسندهویلیام هیوز، جاناتان لیوری، کاترین دوران

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ277ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنواناشعار عاشقانه فدریکو گارسیا لورکا

نویسندهفدریکو گارسیا لورکا

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ264ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۹

عنوانهزار سال تحول شهری در ایالت کرمان

نویسندهعبدالرضا کلمرزی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ233ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانسانسور و آزادی مطبوعات

نویسندهکارل مارکس

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ63ـ7514ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانپادشاهی میسان و «اهواز» یا «احواز»

نویسندهعبدالنبی قیم

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ234ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانآشنایی با هنر دقیق خواندن بر اساس مفاهیم و اصول تفکر انتقادی

نویسندهلیندا الدر، ریچارد پل

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ180ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۰

عنواندلدادگی و عصیان؛ نامه‌های احمد قاسمی عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران به همسرش اعظم صارمی

نویسندهاحمد قاسمی به کوشش حمید شوکت

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ231ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۱۵

عنوانتمدن اسلامی در جنوب آسیا؛ تاریخچه‌ای از قدرت و حضور مسلمانان در شبه قارۀ هند

نویسندهبورجور آواری

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک0ـ220ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۴

عنوانسارتر در ایران؛ بررسی نقش تأثیرگذار ژان پل سارتر در اندیشه روشنفکران ایران و شکل‌گیری کافه‌های روشنفکری در دهه‌های چهل و پنجاه

نویسندهاحمد راسخی لنگرودی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ166ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۹

عنوانبیژن الهی: تولید جمعی شعر و کمال ژنریک

نویسندهعلی سطوتی قلعه

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک3ـ159ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنوانمجموعه مقالات خلیل ملکی (5 جلد)

نویسندهخلیل ملکی به کوشش رضا آذری شهرضایی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ037ـ207ـ964ـ978

عنوانپژوهش چگونه باید سامان یابد؟

نویسندهدانالد گیلیس

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ122ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲