ناشر: اختران

۱۳ نتیجه

عنوانسارتر در ایران؛ بررسی نقش تأثیرگذار ژان پل سارتر در اندیشه روشنفکران ایران و شکل‌گیری کافه‌های روشنفکری در دهه‌های چهل و پنجاه

نویسندهاحمد راسخی لنگرودی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک1ـ166ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۹

عنوانبیژن الهی: تولید جمعی شعر و کمال ژنریک

نویسندهعلی سطوتی قلعه

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک3ـ159ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنوانمجموعه مقالات خلیل ملکی (5 جلد)

نویسندهخلیل ملکی به کوشش رضا آذری شهرضایی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ037ـ207ـ964ـ978

عنوانپژوهش چگونه باید سامان یابد؟

نویسندهدانالد گیلیس

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ122ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانآتش پارسی؛ نخستین امپراتوری جهانی و نبرد برای تسخیر غرب

نویسندهتام هالند

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ050ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۷۴

عنوانفرهنگ سمبل‌ها، اساطیر و فولکلور

نویسندهگرترود جابز

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک9ـ102ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۶۸

عنوانمانیفست خاموشان: تأملاتی دربارۀ نیما به میانجی افسانه

نویسندهامیر کمالی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ052ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۴

عنوانمکان‌های مارگریت دوراس؛ گفتگوی میشل پرت ـ مارگریت دوراس

نویسندهمیشل پرت

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ053ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۶

عنوانصدای زمانه: جامعه‌شناسی شخصیت زن در رمان بعد از انقلاب

نویسندهکارولینا راکوویتسکا، عسگر عسگری حسنلو

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ069ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانفن و هنر نویسندگی یا چگونه زندگی را در زبان بیان کنیم

نویسندهاتو کروزه

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ079ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانپویایی نقد

نویسندهحسن قاضی مرادی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ029ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانزبان زنان: بررسی زبان زنانه در نمایشنامه‌های نغمه ثمینی و چیستا یثربی

نویسندهمحمد نجاری با همکاری ویدا بابالو

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ015ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنواناز مصائب معنا: جستارهایی در فیلولوژی، زمان و شعر به همراه ترجمۀ دو مقاله از جورجو آگامین

نویسندهامیر کمالی

ناشراختران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ002ـ207ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۸