عنوانعشق، زن و زیبایی (عشق مینوی و عشق زمینی ....) از نگاه محیی‌الدین ابن‌عربی

نویسندهمحیی‌الدین ابن‌عربی

ناشرکوهسار

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ29ـ8410ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۵

عنوانتأملاتی در وجودشناسی ابونصر فارابی

نویسندهفاطمه شهیدی مارنانی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ36ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنوانجستارهایی دربارۀ اسطوره‌های ایرانی و گفتارهای دیگر در پیوند با ادب حماسی

نویسندهحمیدرضا اردستانی رستمی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ182ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانروش لایه‌ای در اندیشه‌پژوهی

نویسندهعلی‌اکبر علیخانی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ215ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۳

عنوانرولان بارت

نویسندهمایکل موریارتی

ناشرآوند دانش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ64ـ6661ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۲+۱۷

عنوانبا من در و دیوار به آواز آید: گزیدۀ هشتصد سال رباعی اقلیم کرمان

نویسندهبه کوشش و گزینش سیدعلی میرافضلی

ناشرمسین

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپرفسنجان

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ3ـ92867ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانپدران بنیان‌گذار ایران جدید: طلایه‌دار مدرنیسم سیاسی در ایران: میرزا فتحعلی آخوندزاده

نویسندهگروهی از نویسندگان؛ دبیر مجموعه: فرهاد سلیمان‌نژاد

ناشراگر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک8ـ45ـ7695ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانپدران بنیان‌گذار ایران جدید: مشروطه‌خواه لیبرال: سیدحسن تقی‌زاده

نویسندهگروهی از نویسندگان؛ دبیر مجموعه: فرهاد سلیمان‌نژاد

ناشراگر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک0ـ25ـ7695ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۲۵

عنوانتسلیم یا اسلام؟ مروری بر روایت‌های مورخان اسلامی از تسخیر قلمرو ساسانی

نویسندهصالح طباطبایی

ناشردانشگاه مفید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ26ـ6069ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۳

عنوانرد رکن رابع

نویسندهحسینعلی تویسرکانی

ناشرمؤسسه مطالعات اسلامی دانشگاه تهران ـ دانشگاه مک گیل

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ83ـ5552ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانوضعیت اشتغال زنان در دورۀ رضاشاه

نویسندهمرضیه حسینی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ89ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنواندوگانۀ امید و ناامیدی در رمان فارسی

نویسندهشهناز عرش‌اکمل

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ64ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۱

عنوانادبیات آتش است

نویسندهماریو بارگاس یوسا

ناشرکراسه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ7ـ98838ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۱۲

عنواننفت خام و سراب آبادانی: تجربۀ نفت در ادبیات داستانی مدرن ایران

نویسندهرؤیا خوشنویس

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ12ـ5346ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانادبیات عرب

نویسندهآندره میکل

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک2ـ082ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانتاریخ سیاسی خراسان در دورۀ جانشینان نادرشاه افشار

نویسندههدی سیدحسین‌زاده

ناشرماهریس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ24ـ5665ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانبرنامۀ کتاب فرانکلین در ایران: آموزش و جنگ سرد فرهنگی در خاورمیانه

نویسندهمهدی گنجوی

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک0ـ13ـ5346ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۰

عنوانخدا در قرآن و عهدین: بررسی آرال کارن آرمسترانگ و دنیز ماسون

نویسندهسیدمحمد اکبریان

ناشرپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۵۰

شابک6ـ807ـ195ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۶