عنوانسی در: پژوهشی در آیین‌ها و باورداشت‌های مردم رودبار (دوگاهه و لاکه)

نویسندهحمیرا خدابندۀ دوگاهه

ناشرسپیدرود

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپرشت

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ705940ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانرواداری در تاریخ فرهنگی ایران: جلد اول: تاریخ فرهنگی پیش و پس از اسلام

نویسندهاحد قربانی دهناری

ناشرافکار جدید

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ83ـ7542ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانمطالعات ادبیات کودک: راهنمای روش پژوهش

نویسندهبه کوشش ام. اُ. گرنبی و کیمبرلی رنولدز

ناشرمدرسه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ2085ـ08ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنواننقد، نظریه و ادبیات کودک

نویسندهپیتر هانت

ناشرمدرسه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ2185ـ08ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانادبیات کودک: هنر یا پداگوژی؟

نویسندهتوربن واینرایش

ناشرمدرسه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ2084ـ08ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانملاح خشک‌رودهای جهان: زندگی‌نامۀ زنده‌نامان

نویسندهبه روایت حسین نجفی به کوشش عبدالمجید نجفی

ناشریانار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ34ـ7559ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۵

عنوانآیین های ایل شاهسون بغدادی

نویسندهیعقوبعلی دارابی

ناشرنگارینه

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ093ـ230ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۴

عنوانرها و ناهشیار می‌نویسم: هنر جستارنویسی و خاطره‌پردازی

نویسندهادر لارا

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ56ـ6194ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۲

عنوانهزاره ادبیات ترک: تاریخ مختصر

نویسندهطلعت ساییت هالمان

ناشرآناپل

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ7ـ97810ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۹

عنواندر میان ایرانی ها: راهنمای فرهنگ و آداب و رسوم ایران

نویسندهسوفیا آ.کوتلاکی

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ504ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنواننسیم صبح: شرح پنجاه غزل از سلمان ساوجی به همراه مقدمه‌ای از زندگی‌نامه و شرح‌حال شاعر

نویسندهمیلاد خورشیدکردلر، زیبا درباسی

ناشرطاهانگار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپارومیه

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ9ـ96826ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۵

عنوانفرهنگ واره طاقدیس؛ شرح لغات، اصطلاحات، تعبیرات، تلمیحات، اعلام و کنایات مثنوی طاقدیس ملااحمد بن محمدمهدی بن ابی‌ذر نراقی

نویسندهعصمت قدیری اناری

ناشرناریامهر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپشهرقدس

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ51ـ6940ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۴

عنوانتصویر و ایماژ در شعر مکتب سپاهانی: بررسی و تحلیل دیوان اشعار طالب آملی، کلیم کاشانی، بیدل دهلوی

نویسندهصفدر زبردست

ناشرروزاندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپهمدان

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ267ـ438ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۰

عنواندرس گفتارهایی دربارۀ نظریه های ادبی جهان

نویسندهناصر علیزاده، حسین طاهری، ویدا دستمالچی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ06ـ6728ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانای جماعت اویانین: گزیدۀ اشعار و شرح حیات و افکار محمد عاکف‌ارسوی

نویسندهبه اهتمام مسعود صدرمحمدی

ناشرآیدین

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ04ـ6728ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۳

عنوانروزنامۀ خاطرات ناصرالدین شاه: سال‌های 1255 تا 1256 هـ.ش

نویسندهناصرالدین شاه قاجار

ناشرپرنده

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ52ـ8955ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنواندر چنبرۀ زروان: تأملی بر تقدیرگرایی زروانی در ادبیات فارسی از عصر فردوسی تا حملۀ مغول

نویسندهمرمر حسامی

ناشرآگرین کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ06ـ7374ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنواناختتام مثنوی معنوی

نویسندهمفتی الهی‌بخش کاندهلوی

ناشراحسان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ829ـ349ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۵