عنوانجلسه طنز

نویسندهاسماعیل امینی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ249ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۶

عنواندستور زبان کاربردی اسپانیایی

نویسندهنجمه شبیری

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ933ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنواندر سرزمین صوفی بزرگ: سفرنامۀ سر راجر استیونس سفیر کبیر بریتانیا در ایران

نویسندهسر راجر استیونس

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ116ـ304ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۸

عنوانیادداشت های مسافرت: قم و اصفهان (سال 1310 شمسی)

نویسندهعباس مسعودی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ-

شابک1ـ150ـ304ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۸

عنواناز آفرینش تا یزدگرد: تاریخ ایرانیان به روایت شاهنامه

نویسندهسیروس کریمی بختیاری

ناشرهیرمبا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰

شابک1ـ15ـ7844ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۴۸

عنوانلئوپلد فن رانکه: تاریخ‌نگاری، روش و پاراداریم

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرندای تاریخ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ71ـ8875ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۱۳

عنواننمایشنامه‌نویس بودن و نمایشنامه‌نویس شدن

نویسندهلوئیس ای. کترون

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ92ـ7902ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنواننمایش ذهن در داستان: درآمدی بر تطور روایت ذهنی در داستان‌نویسی از جمال‌زاده تا گلشیری

نویسندهفؤاد مولودی

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک3ـ87ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۲

عنوانمجموعه آثار ابن‌خفیف شیرازی (دو جلد)

نویسندهابن‌خفیف شیرازی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ204ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۰+۲۲۶

عنوانبیست‌و‌یک داستان

نویسندهارنست همینگ‌وی

ناشرکارنامه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ125ـ431ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۱

عنوانتغییرات اقلیمی و رویدادهای آب‌وهوایی حدی ایران در دوران اسلامی

نویسندهبابک شیخ‌بیکلواسلام

ناشرکیمیاخرد پارس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ7ـ97945ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۹

عنوانعلی نصیریان: نگاهی به زندگی و آثار

نویسندهنگار حسینی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ164ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنواندر خدمت و خیانت مترجمان

نویسندهنیکو سرخوش

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ0538ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۱۴

عنوانعقل و اصالت آگاهی در اندیشۀ ابراهیمی دینانی

نویسندهمعصومه قربانی اندره‌سی

ناشرنور اشراق

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ3ـ93643ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۵

عنوانسبک‌شناسی خطاب در آیات مکی قرآن کریم

نویسندهمحمدعلی کاظمی‌تبار، میثم کرمی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0ـ252ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۱۱

عنوانرنگین‌کمان تمدن‌ها: باب آشنایی با تمدن‌های جهان

نویسندهعبدالحسین آذرنگ

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک7ـ099ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۱۴

عنوانفیلمفارسی چیست؟

نویسندهحسین معززی‌نیا

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ344ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنوانترجمه و شرح ملمعات دیوان حافظ: با توضیح نکات صرفی و نحوی ابیات و مصراع‌های عربی و تبیین مختصر اصطلاحات عرفانی و صنایع ادبی ابیات

نویسندهعیوض شهبازی، امین یاری

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک7ـ65ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۶