عنوانایران: مقدمۀ کوتاه

نویسندهعلی م.انصاری

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ97ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنوانکتاب شناسی ابوالحسن نجفی

نویسندهاحمد خندان

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک1ـ78ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸+۹۴

عنوانکتاب شناسی زبان‌شناسی و نقد زبان‌شناسانۀ ادبیات

نویسندهمحمدغفاری

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰

شابک7ـ76ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۴

عنوانامداد! برای نویسندگان: 210 کلید برای حل مسئله‌هایی که هر نویسنده‌ای به آن برمی‌خورد

نویسندهروی پیتر کلارک

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک0ـ1145ـ01ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانصدویک اسطوره از کتاب مقدس: چگونه کاتبان باستان تاریخ کتاب مقدس را نوشتند

نویسندهگری گرین‌برگ

ناشرفارابی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ87ـ9957ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۵

عنوانتاریخ مختصر زن‌ستیزی: کهن‌ترین تعصب جهان

نویسندهجک هالند

ناشرکندوکاو

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک6ـ19ـ6363ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۵

عنوانروش اجتهادی از منظر ابوحامد غزالی

نویسندهامینه مزیفه

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ216ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنواننیچه و حافظ شیرازی

نویسندهحامد فولادوند

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک0ـ383ـ176ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنواناصلانی به روایت اصلانی

نویسندهژاون قوکاسیان، یونس تراکمه، داوود مسلمی

ناشرخوب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ47ـ6513ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنواننبوت از دیدگاه غزالی: معرفی علم نفس ابن‌سینا به کلام اشعری

نویسندهفرانک گریفل

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ292ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۰

عنوانمنتخب‌التواریخ: تاریخ خانگری‌ها و بیگ‌نشین‌های فرارود در نیمۀ نخست سدۀ نوزدهم میلادی

نویسندهمحمد حکیم‌خان

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ28ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۸۰

عنوانتاریخ مختصر ایران در عصر اسلامی

نویسندهسیدصادق سجادی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ84ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۰۴

عنوانتاریخ ادبیات عرب در پرتو روش‌شناسی اسلامی

نویسندهمحمود بستانی

ناشرزحل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ38ـ9848ـ922ـ978

تعداد صفحات۸۱۵

عنوانفروغ حکمت: نقد و بررسی سیر تفکر غرب از دیدگاه حکمت اسلامی

نویسندهغلامرضا اعوانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ97ـ7689ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۴۴

عنوانمرگ در تفکر چخوف

نویسندهوحید مناجاتی

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ70ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانپادشاه شمشیربند: جامع الحکایات نسخۀ کتابخانۀ ایندیا آفیس لندن

نویسندهتصحیح و تحقیق: پگاه خدیش

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ694235ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۵۲

عنوانترجمۀ تعلیقات صدرالدین محمد شیرازی بر شرح حکمة الاشراق سهروردی

نویسندهمسعود انصاری

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ196ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۵۶

عنوانترجمۀ شرح قطب‌الدین محمود شیرازی بر حکمة الاشراق سهروردی

نویسندهمسعود انصاری

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ197ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲۰