ناشر: روزبهان

۱۴ نتیجه

عنوانجلسه طنز

نویسندهاسماعیل امینی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ249ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۶

عنواناحسان نراقی: تنهای در جمع

نویسندهگردآوری و تدوین: محمود دلفانی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ174224ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۱۲

عنوانگفتاری پیرامون ادبیات دراماتیک

نویسندهدنی دیدرو

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ174207ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنواننامه‌های سیاسی دهخدا: در موضوع مبارزه با محمدعلی شاه، نشر صوراسرافیل در اروپا، انتخابات مجلس دم، راه‌سازی شوسه خراسان (با تجدیدنظر و اضافات)

نویسندهعلی اکبر دهخدا به کوشش ایرج افشار

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ191ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۸

عنوانروزگار فرخ: گفتگو با فرخ غفاری

نویسندهسعید نوری

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک9ـ029ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۲۰

عنوانبراعت استهلال یا خوش‌آغازی بر ادبیات داستانی

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ070ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۰

عنوانلوازم نویسندگی

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ092ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۷

عنوانمقدمه‌ای بر آرایش و پیرایش کتاب‌های کودکان 5

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ072ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۵

عنوانمقدمه‌ای بر مصورسازی کتاب‌های کودکان 3 ـ 4

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ074ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۳

عنوانمقدمه‌‌ای بر مراحل خلق و تولید ادبیات کودکان 2

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ073ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۸

عنوانمقدمه‌ای بر فارسی‌نویسی برای کودکان

نویسندهنادر ابراهیمی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ083ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنواناز کف دستانم مرغان عجب رویند: بررسی شعر اکنون فارسی با نگاهی تطبیقی به شعر جهان

نویسندهسودابه فضایلی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6ـ020ـ174ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنواننگاهی دیگر (مقالات و نقدها)

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۶۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

تعداد صفحات۲۷۲

عنواندربارۀ طبیعت و زبان

نویسنده نوام چامسکی

ناشرروزبهان

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_98_8175_964_978