عنواندوران داوری: روایتی از هشتادونه سال زندگی رضا داوری اردکانی

نویسندهحامد زارع

ناشرصاد

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ10ـ5996ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۵

عنواناندیشۀ تاریخی در یونان باستان: از هومر تا عصر هراکلیوس

نویسندهآرنولد توین‌بی

ناشرفرهنگ جاوید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3ـ24ـ7004ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنواندرس های کارگردانی یوگنی واختانگوف

نویسندهگروهی از نویسندگان

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ827ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۲

عنوانمدارس عشایری ایران در دورۀ پهلوی: مجموعه تاریخ معاصر ایران

نویسندهالهام ملک‌زاده

ناشرشیرازه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ11ـ6578ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۰

عنوانبه جستجوی گلستان: نگاهی به قصه‌های ابراهیم گلستان

نویسندهناستین (آسیه) جوادی

ناشرکتاب کوله پشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ408ـ461ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۸

عنوانربی ها، ساحران، پادشاهان و موبدان: فرهنگ تلمود در ایران باستان

نویسندهجیسون ص.مختاریان

ناشرفرهامه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ95ـ8284ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۶

عنوانآموزه های راشد: عطر زندان (1346 ـ 1352)

نویسندهتحریر: محمدجواد حجتی کرمانی به تحقیق سیداصغر قریشی کهنگی (اصفهانی)

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک2ـ194ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۸

عنوانمختصری از رویدادهای ایل قشقایی به روایت میرزا نصرالله دبیری

نویسندهمیرزا نصرالله دبیری

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ09ـ5346ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانباستان شناسی ایران به روایت حمید خطیب شهیدی

نویسندهمصاحبه، پژوهش و تدوین: آناهیتا شاهرخی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک8ـ56ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۳

عنوانسیطرۀ ایلخانان بر فارس: کارگزاران مغول و بزرگان ایرانی

نویسندهدنیز اِگل

ناشرمؤسسه آبی پارسی، انتشارات پل فیروزه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3ـ28ـ7464ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۸

عنواندرآمدی بر زبان شناسی

نویسندهمحمدمحمد یونس‌علی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ992361ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنوانجدال با سعدی در عصر تجدد (ویراست دوم)

نویسندهکامیار عابدی

ناشرکتاب بهار با همکاری دانشنامۀ فارس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک6ـ60ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲+۴۶۶

عنوانمورخان و امر قدسی

نویسندهحسن حضرتی و دیگران به کوشش فاطمه بختیاری

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ22ـ6288ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنواندرس‌گفتارهایی پیرامون فلسفۀ تطبیقی

نویسندهسیمین اسفندیاری

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ99ـ9940ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۴۲

عنوانمقالات تئاتری شمس: جستارهایی دربارۀ تئاتر و امکان تحققش

نویسندهعلی شمس

ناشرنیماژ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ806ـ367ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانیک هزار مثل و اصطلاح عامیانۀ آشوریان ایران

نویسندهسرگیز ورطنیان

ناشرروزنه کار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ64ـ7876ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانمنطق الطیر

نویسندهعطار نیشابوری

ناشرعلمیران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ07ـ7176ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۳۲

عنوانتاریخ ادبیات شفاهی ایران: سهراب سپهری

نویسندهگفتگوکنندگان: فاطمه‌سادات مدنی، سارا باصبر

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک3ـ781ـ405ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۶