ناشر: تاریخ ایران

۱۹ نتیجه

عنوانسالارنامه؛ سرودۀ میرزاآقاخان کرمانی و احمد بن ملاحافظ کرمانی

نویسندهمیرزاآقاخان کرمانی و احمد بن ملاحافظ کرمانی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ21ـ8678ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۴۲

عنوانسرگذشت بردکی و آزادی بردگان در ایران

نویسندهبهناز میرزایی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ24ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۵۲

عنوانتاریخ ارمنیان

نویسندهموسی خورناتسی (موسی خورنی)

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ07ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۳۸

عنوانجامعه و بازار در عصر ناصری؛ با نگاهی به اوضاع اجتماعی و اقتصادی در عصر قاجار

نویسندهفیاض زاهد، هدی موسوی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ19ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۲

عنوانحکومت کرمانشاهان؛ منتخبی از اسناد عبدالحسین میرزا فرمانفرما (22ـ1331 ق) (دو جلد)

نویسندهبه کوشش منصوره اتحادیه (نظام‌مافی)، اعظم غفوری

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ13ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۶۶+۳۶۳

عنوانبحرالجواهر فی علم الدفاتر

نویسندهعبدالوهاب بن محمد امین شهشهانی اصفهانی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ20ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۱

عنوانعشاق پاریس؛ با مقدمۀ مفصلی بر تاریخ ترجمه در طول تاریخ قاجار

نویسندهالکساندر دوما

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ15ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۴

عنوانشاه و جناب آقا؛ مکاتبات ناصرالدین‌شاه و میرزایوسف مستوفی‌الممالک

نویسندهبه کوشش حوریه سعیدی

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ72ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانمحتشم‌السلطنه؛ منتخبی از اسناد حکومت ارومیه حسن اسفندیاری (جلد سوم)

نویسندهمنصوره اتحادیه، رقیه آقابالازاده

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ06ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانمحتشم‌السلطنه؛ آثار و افکار حسن اسفندیاری (جلد دوم)

نویسندهبه کوشش منصوره اتحادیه (نظام‌مافی)

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ09ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۳۴

عنوانمحتشم‌السلطنه؛ زندگی‌نامه سیاسی حسن اسفندیاری (جلد اول)

نویسندهمنصوره اتحادیه (نظام‌مافی)

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ08ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۹۴

عنواناصفهان عصر ظل‌السلطان؛ یادداشت‌های روزانۀ اصفهان و دربار ظل‌السلطان (1302ـ1301ق)

نویسندهبه کوشش اکبر شریف‌زاده و علیرضا نیک‌نژاد

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ04ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۴

عنوانتذکرۀ تاریخی

نویسندهمیرزا فضل‌الله وزیر نظام نوری

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ10ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنوان اینجا طهران است ....؛ مجموعه مقالاتی دربارۀ طهران 1269 ـ 1344 ق

نویسندهمنصوره اتحادیه (نظام‌مافی)

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ07ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۱۲

عنوانسرگذشت سایه‌ها: هفتاد مقاله از مجله ملانصرالدین دربارۀ زنان و کودکان

نویسندهبه کوشش و ترجمۀ فرهاد دشتکی‌نیا

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ39ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانتاریخ فراموش‌‌شدۀ ایران در دورۀ سلطان یعقوب آق‌قویونلو

نویسندههدی سیدحسین زاده

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ42ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانمبانی ایدئولوژی حاکمیت و تأثیر آن بر متون و مواد درسی در عصر پهلوی اول

نویسندهزهرا حامدی

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ43ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانخشونت مشفقانه: روایتی از مردسالاری دوران ناصری

نویسندهروح‌انگیز کراچی

ناشرنشر تاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ92ـ6082ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۱