ناشر: آوای خاور

۹ نتیجه

عنوانتاریخ ادبیات زبان عربی؛ دفتر نخست: دربارۀ عصر جاهلی، صدر اسلام و عصر اموی

نویسندهجرجی زیدان

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ06ـ9923ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۳

عنوانبررسی ساختاری و آواشناختی گویش‌های ترکی جنوب زنجان (قیدار ـ گرماب ـ شاهسون)

نویسندهمهدی رضائی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک3ـ7ـ96362ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۷۶

عنوانایران ساسانی از دیدگاه منابع چینی

نویسندهپائولو دفینا

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ5ـ96362ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانفرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه) بر پایۀ متن پهلوی مادیان هزاردادستان و دیگر متون پهلوی (پهلوی ـ انگلیسی ـ فارسی)

نویسندهیدالله منصوری

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ7ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۶۸

عنواناندیشه‌های مزدیسنی در متون پارسی باستان

نویسندهاکتور پرودس شروو

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک2ـ8ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۲

عنوانفرهنگ ریشه‌شناختی افعال فارسی میانه (زبان پهلوی)

نویسندهیدالله منصوری

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۴۴

عنوانحکایت‌های عامیانه وفسی (پیکره، دستور و آوانگاشت)

نویسندهدونالد ال. استیلو

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک8ـ2ـ96362ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۲

عنوانسه گفتار دربارۀ ادبیات ایران پیش از اسلام

نویسندهایلیا گرشویچ، مری بویس

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ4ـ95387ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنواننامه‌های منوچهر؛ متن انتقادی (آوانویسی)، واژه‌نامه، نمایۀ پهلوی

نویسندهیدالله منصوری، پویا شریفانی

ناشرآوای خاور

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ3ـ95287ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۵۲