ناشر: زوار

۲۹ نتیجه

عنوانتصحیح و شرح مرزبان‌نامه سعدالدین وراوینی (براساس کهن‌ترین نسخه‌های به دست آمده همراه با مقدمه، شرح مشکلات، ترجمۀ شعرها و عبارت‌های عربی و فهرست‌های چهل‌وسه‌گانه)

نویسندهعفت کرباسی، محمدرضا برزگر خالقی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک5ـ559ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۰۶

عنوانتاریخ بیهقی از منظر «فرهنگ‌شناسی»

نویسندهمهوش واحد‌دوست

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک4ـ556ـ401ـ964

تعداد صفحات۶۰۶

عنواناخلاق محسنی

نویسندهکمال‌الدین حسین بن علی کاشفی سبزواری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک9ـ548ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۸۱+۶۸

عنوانعاشقانه‌های متنبی (1) با شناخت‌نامه

نویسندهعلیرضا منوچهریان با همکاری انسیه قیطان

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ550ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانمقایسۀ آداب خانواده در شاهنامۀ فردوسی با متون کهن

نویسندهمریم خادم ازغدی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک3ـ553ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانرازهایی از گلشن راز؛ سرودۀ شیخ محمود شبستری (همراه با مقدمه، درست‌خوانی ابیات تلفظ واژگان دشوار و توضیحات)

نویسندهمحمدرضا برزگر خالقی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک3ـ540ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۳

عنوانشاعری تقلیل ناپذیر؛ پژوهشی در شعر و اندیشه مُتِنَبّی

نویسندهحبیب‌الله عباسی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ538ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنواندرآمدی بر تمثیل در ادبیات فارسی

نویسندهاحمد خطیبی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ539ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنواندیوان حکیم کسایی مَروَزِی

نویسندهمحمدباقر نجف‌زاده بارفروش

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک6ـ523ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانزبان و ادبیات عربی، متن پنهان غزلیات حافظ

نویسندهمحمدرضا عزیزی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک3ـ537ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنوانطرحی از حافظ؛ زندگی حافظ براساس تواریخ و تذکره‌ها

نویسندهمیرحسن ولوی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ535ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۸

عنوانویژگان شاهنامه: پژوهشی در نام کسان، جاها .... و دیگر نام‌های شاهنامه حکیم ابوالقاسم فردوسی

نویسندهمحمدحسین مجدم

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک8ـ532ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۲

عنوانأربعین الحقایق: چهل حقیقت

نویسندهمنسوب به ابوحامد محمد بن محمد غزالی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ520ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانموسیقی تاجیکستان

نویسندهمنصوره ثابت‌زاده

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک3ـ409ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنواننظریه ناسازه‌ها در ساختار زبان عرفان: نقد ساختاری و پساساختاری شطح‌های عارفان

نویسندهحمیرا زمردی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ530ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۶

عنوان«بدیع» از بلاغت

نویسندهسیدجواد مرتضایی

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ524ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۶

عنوانفرهنگ‌نامۀ صور خیال در دیوان خاقانی (سه جلد)

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک8ـ529ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۴۴

عنوانجمشید جام معانی: شرح نامۀ خاقانی شروانی به امام ناصرالدین ابواسحاق ابراهیم باکویی

نویسندهسعید مهدوی‌فر

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ521ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۳۶