نویسنده: ژاک موریزو، فرانسیس کلمن، پل گایر

۱ نتیجه

عنوانسنت زیباشناسی فرانسوی در عصر روشنگری

نویسندهژاک موریزو، فرانسیس کلمن، پل گایر

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک9ـ285ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵+۳۹۶