ناشر: خاموش

۱۸ نتیجه

عنواندوره‌بندی در تاریخ ادبی

نویسندهناصرقلی سارلی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ35ـ6036ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانیادها و یادبودها؛ گفتارهایی در بزرگداشت 40 تن از فرزانگان ایران‌زمین

نویسندهاحمد کتابی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ36ـ6036ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنواناز گلستان من ببر ورقی؛ هفت گفتار در آثار سعدی

نویسندهحسن ذوالفقاری

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ13ـ36ـ6ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنواننقد ادبی با رویکرد اسطوره‌شناختی؛ مجموعه مقالات پنجمین همایش ملی نقد ادبی

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش ابوالقاسم اسماعیل‌پور

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ05ـ6036ـ622ـ978

تعداد صفحات۶۱۸

عنوانمکاتبات رومن یاکوبسن

نویسندهحسین رسول‌پور

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک2ـ33ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۲۰

عنوانشور قند پارسی در بنگلادش؛ بررسی وضعیت زبان و ادبیات فارسی در بنگلادش

نویسندهفرهاد درودگریان، الهام حدادی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ51ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانبررسی آموزش زبان؛ از روش تا پساروش

نویسندهکوماراوادی ولو

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ43ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۶۴

عنوانفایدۀ ادبیات؛ درس‌گفتارهایی از انتوان کمپانیون، امبرتو اکو و توماس پاول

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ02ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۰

عنوانتولید نوشتاری (نگارش)

نویسندهکلودت کورنر، پاتریشیا ماری ریموند

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ35ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۴

عنوانراهبردهای آموزش زبان دوم؛ نه مقاله کاربردی دربارۀ آموزش زبان دوم

نویسندهجمعی از نویسندگان

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ26ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۴

عنوانفرهنگ اصطلاحات بدیعی و ادبی

نویسندهکامل احمدنژاد، شیوا کمالی‌اصل

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ11ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانچارچوب مرجع آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان؛ حوزه‌های دستور، واژه و کارکرد برای سطوح پایه، میانه و پیشرفته

نویسندهمهین‌ناز میردهقان، امیررضا وکیلی‌فرد، زینب منتظری‌راد، فرشته باقری

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ12ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۰

عنوانراهنمای جامع تحلیل منابع آموزش زبان با تمرکز بر انگاره نیل اندرسون

نویسندهمنیره شهباز

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ07ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۸

عنوانساخت زبان فارسی

نویسندهحسین رسول‌پور

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپاصفهان

تیراژ۲۵۰

شابک5ـ32ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانباج سبیل؛ نوشته‌های نمایشی جمالزاده

نویسندهمحمدعلی جمالزاده به کوشش بهروز محمودی بختیاری

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ63ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنواناینجا کسی است پنهان مانند قند در نی؛ تأثیر مثنوی مولانا بر منظومه‌های عرفانی پس از خود (رباب‌نامه، دفتر هفتم مثنوی، اسرارالشهود و طاقدیس)

نویسندهعبدالمجید یوسفی نکو

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ36ـ8330ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۱۰

عنوانکلیات خلاق‌المعانی (2 جلد)

نویسندهکمال‌الدین اسماعیل اصفهانی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ30ـ8330ـ 600ـ 978

تعداد صفحات۱۷۷۵

عنواننقدی بر نقد؛ نقدی بر کتاب «باغ تنهایی» رضا براهنی (بخش فروغ فرحزاد و سهراب سپهری و تأویل هرمنوتیک بخشی از شعرهای این دو شاعر)

نویسندههوشنگ صناعی‌ها

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپاصفهان

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ7ـ94905ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰۴