نویسنده: آرزو اسکندری

۴ نتیجه

عنوانکلاه فرنگی: روایتی از لباس ایرانی در گذاری از سنت و مدرنیته

نویسندهآرزو اسکندری

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ69ـ7562ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۱

عنوانتافتۀ جدابافته: روایتی از ترمه‌های سلطنتی ایران و شامل کشمیر

نویسندهآرزو اسکندری

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ77ـ7562ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۷

عنوانزیورهای ایرانی: روایتی از جواهرات سلطنتی و زیورآلات ایرانی

نویسندهآرزو اسکندری

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ18ـ5820ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۲

عنواناز بته تا جقه: روایتی از سیر تکامل نقش‌مایۀ بته‌جقه

نویسندهآرزو اسکندری

ناشرکتابسرای میردشتی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ57ـ7562ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۲