ناشر: پژواک فرزان

۵ نتیجه

عنوانتاریخ اجتماعی معاصر مازندران، شاهی‌شهر (1264 ـ 1357)

نویسندهطیار یزدان‌پناه لموکی

ناشرپژواک فرزان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک0ـ38ـ8991ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوان«اشاره»های استاد پرویز شهریاری: گزیدۀ «اشاره»های استاد پرویز شهریاری در مجله «چیستا»

نویسندهپرویز شهریاری به کوشش خسرو باقری

ناشرپژواک فرزان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک8ـ29ـ8991ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۴

عنوانزیستگاه و خاستگاه اشکانان

نویسندهفیلیپ لوزینسکی

ناشرپژواک فرزان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ899120ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۸

عنوانشاهنامه فردوسی: هزاره‌باوری و رستم دستان

نویسندهمحمدحسین فیلُم

ناشرپژواک فرزان

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ13ـ8991ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنوانجانب عدالت را نگه دار؛ مجموعه مقالات

نویسندهخسرو باقری

ناشرپژواک فرزان

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ1ـ98193ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۵۲