عنوانغزالی و قرآن: یک کتاب، بی‌شمار معانی

نویسندهمارتین ویتینگهام

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ279ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۲

عنوانمقامات ره حیرانی: گزیدۀ مثنوی‌های عطار نیشابوری

نویسندهگزینش، مقدمه و توضیح: فاطمه مجیدی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک4ـ103ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانطنزهای باستانی؛ البته دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهمحمدولی سهرابی‌ اسمرود

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک4ـ202ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۸۰

عنواننمایشنامه‌ها

نویسندهغسّان کنفانی

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ94ـ8967ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانپیکار روایت: پژوهشی در روایت‌شناسی تطبیقی

نویسندهشهرام دلشاد

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک2ـ094ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانزبان علم در پژوهش‌های ادبی

نویسندهنعمت‌الله ایران‌زاده، سمیه آقابابایی، محمدمهدی زمانی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ45ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۲

عنواندربارۀ تجدد، سیاست، فرهنگ

نویسندهعباس میلانی

ناشرفرهنگ نشر نو: آسیم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5ـ387ـ490ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانآینۀ جانان: شرح احوال و آثار و اندیشه‌های شمس‌الدین دیلمی

نویسندهسعید کریمی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ293ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۹+۱۵

عنوانمعمار و معماری در تاریخ اجتماعی ایران

نویسندهغلامرضا جمال‌الدین

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ533ـ334ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانگذر عمر: خاطرات سیاسی باقر پیرنیا (استاندار استان‌های فارس، خراسان و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی 1342 ـ 1350)

نویسندهباقر پیرنیا با مقدمۀ عبدالله شهبازی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ00ـ8161ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانآفاق عرفان در سپهر ایران: گفتگوی حامد زارع با نصرالله پورجوادی

نویسندهبه کوشش حامد زارع

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ513ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانهستی و زمان هایدگر: راهنمای خوانش

نویسندهویلیام بلاتنر

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ40ـ7178ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۵

عنوانمتونی از فیلسوفان بزرگ اگزیستانس

نویسندهکی‌یرکه‌گور، نیچه، دیلتای، یاسپرس و هایدگر

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ74ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنواننامه های مجتبی مینوی و ایرج افشار

نویسندهبه کوشش محمد افشین‌وفایی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک6ـ82ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۰۴

عنوانپاتوق و پاتوق نشینی در ایران

نویسندهفرید مرادی

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک8ـ2ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۴۲

عنوانفلسفۀ دین در نگاه خیام در فراسوی کفر و ایمان

نویسندهسیدجواد میری

ناشرنقد فرهنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ85ـ7919ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۷

عنواندفاتر مالی عصر صفوی: بررسی ساختار ظاهری و محتوایی دفاتر توجیهات

نویسندهالهه محبوب‌فریمانی

ناشرسنگلج قلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ8ـ93202ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۵۰

عنوانتاریخ اجتماعی معاصر مازندران، شاهی‌شهر (1264 ـ 1357)

نویسندهطیار یزدان‌پناه لموکی

ناشرپژواک فرزان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک0ـ38ـ8991ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۴