ناشر: دانش حوزه

۵ نتیجه

عنوانسفرنامۀ عتبات عالیات و هند

نویسندهمیرزا محمدحسین شمس‌العلماء گرکانی

ناشردانش حوزه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک9ـ77ـ8893ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۰

عنوانسفرنامۀ حج

نویسندهمحمدحسین شمس‌العلماء گرکانی

ناشردانش حوزه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ75ـ8893ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانسفرنامۀ مکه و عتبات عالیات

نویسندهحسین عمادزاده

ناشردانش حوزه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک8ـ74ـ8893ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانآثار بزرگان (جُنگ عمادزاده)

نویسندهحسین عمادزادۀ اصفهانی

ناشردانش حوزه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰

شابک0ـ83ـ8893ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۸۸

عنوانگزیدۀ تقدیم نامۀ کتاب‌ها در ایران (از سال 1357 تا 1401 ش) «مادر، فراوان‌ترین سوژۀ تقدیم‌نامۀ کتاب‌ها در ایران»

نویسندهبه کوشش علی صادق‌زاده وایقان، زینب مرتاضی وایقان، عظیمه نجفقلی‌نژاد ورجوی

ناشردانش حوزه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ80ـ8893ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۰