عنوانترجمه و شرح العبادلة (دو جلد)

نویسندهمحیی‌الدین ابن‌عربی

ناشرسلوک ما

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ7ـ95324ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۰۰

عنوانرسالة الغفران: کتاب بخشش

نویسندهابوالعلاء معری

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ09ـ5926ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۴

عنوانکفش سرخ خلیفه: فن بیان و مسئلۀ منابع در تاریخ اجتماعی

نویسندهابراهیم موسی‌پور شبلی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ45ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۷۳

عنوانکامو و سارتر: داستان یک دوستی و جدالی که به آن پایان داد

نویسندهرونالد آرونسون

ناشرمهرگان خرد

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰÷

شابک7ـ43ـ7678ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۱

عنوانتعقیب و آزار و هنر نوشتن

نویسندهلئو اشتراوس

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک8ـ0482ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۱

عنوانصد افسانه: برگزیده‌ای از افسانه‌های کهن یونانی ـ لاتینی

نویسندهبرگردان به نظم و نثر: جلال خالقی مطلق

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ094ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانتهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق

نویسندهاحمد بن محمد ابن‌مسکویه

ناشرخانه اندیشه زحل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ36ـ9878ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانمکران: بلوچ‌های ایران از نگاهی دیگر با تأکید بر ساخت‌های مذهبی، تاریخی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگ عامه

نویسندهیاسین قاسمی‌بجد

ناشرپل

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ470ـ233ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۵

عنوانوزن در موسیقی ایران

نویسندهفرهاد فخرالدینی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۲۰

شابک6ـ281ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنوانتفسیر گنوسی از نامه‌های پولس

نویسندهالین پیگلز

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ95ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۱

عنوانمالکیت و بهره‌بردای از زمین‌های کشاورزی در بزمین‌آباد: نگاهی به تحولات یکصدسالۀ مالکیت و بهره‌برداری از زمین‌های کشاورزی در یک روستای مازندران

نویسندهرجبعلی مختارپور

ناشرفرهنگیان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ78ـ5558ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۶

عنوانایران شناسی ایرانی: هفت گفتار در باب ایران‌شناسی به‌مثابۀ دانش و رشتۀ دانشگاهی در ایران

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش بهزاد کریمی

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ68ـ7754ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانایستا و پویا: پژوهشی در نوآوری و دنباله‌روی در فرهنگ عربی ـ اسلامی

نویسندهعلی احمد سعید ادونیس

ناشربرج

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ65ـ7280ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۰۸

عنوانسیری اجمالی در تاریخ طبری

نویسندهبه کوشش سعید قانعی

ناشرپارس اندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ96ـ5856ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۰۴

عنوانطریق سلوک: عرفان عملی در صد میدان

نویسندهخواجه عبدالله انصاری

ناشربازتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک3ـ65ـ7522ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۳۲

عنوانگزیدۀ تقدیم نامۀ کتاب‌ها در ایران (از سال 1357 تا 1401 ش) «مادر، فراوان‌ترین سوژۀ تقدیم‌نامۀ کتاب‌ها در ایران»

نویسندهبه کوشش علی صادق‌زاده وایقان، زینب مرتاضی وایقان، عظیمه نجفقلی‌نژاد ورجوی

ناشردانش حوزه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ80ـ8893ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۰

عنوانبررسی های دوران دیرینه‌سنگی در ایران

نویسندهفیلیپ اسمیت

ناشرکارنامک

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک1ـ5ـ93392ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۹

عنوانسلک الجواهر: فرهنگ‌نامۀ منظوم (به پیروی از نصاب الصبیان ابونصر فراهی)

نویسندهعبدالحمید بن عبدالرحمن انگوری (زنده در 763 ق)

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک0ـ269ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۲+۳۷۱