ناشر: شفیعی

۲۱ نتیجه

عنوانرسالة الغفران: کتاب بخشش

نویسندهابوالعلاء معری

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک7ـ09ـ5926ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۵۴

عنوانسبک شناسی

نویسندهپی‌یر گیرو

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک1ـ14ـ5926ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۵

عنوانروم باستان از رومولوس تا یوستینیان

نویسندهتوماس آر.مارتین

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ07ـ5926ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنوانیونان باستان: از ماقبل تاریخ تا دوران هلنیستی

نویسندهتوماس آر.مارتین

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک6ـ06ـ5926ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۲

عنوانپرسش از سوبژکتیویته سینوی و فارابی

نویسندهمسعود امید

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ5ـ98964ـ622ـ9978

تعداد صفحات۱۸۱

عنواندیوان امیر نظام الدین علیشیر نوایی فانی شاعر و عارف (844 ـ 906 هـ.ق)

نویسندهامیر نظام الدین علیشیر نوایی فانی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ55ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۳+۱۰۶

عنوانگسترش آیین بودایی در شرق ایران باستان

نویسندهفاطمه اصغری

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ6ـ98236ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانشاهنشاهی، اقتدار و استقلال داخلی در آناتولی هخامنشی

نویسندهالسپت آر. ام. داسینبر

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ97ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۳۳

عنوانروابط خارجی ایران در عصر سلوکی و اشکانی

نویسندهمحمد ملکی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ784392ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۸

عنوانمرقعات صاحبدل: مقالاتی که در روزنامۀ پند در سال 1324 منتشر شده به ضمیمه مقدمه و ملحقات

نویسندهمنوچهر بزرگمهر

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ95ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانتجلی حکمت خسروانی در فلسفۀ اشراق

نویسندهبهمن صادقی مزده

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ89ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۴

عنواننخبۀ سپهری

نویسندهعبدالرحیم بن ابوطالب تبریزی (طالب‌اف) با مقدمۀ ایرج افشار

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ73ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۳

عنوانمداخلات ایرانیان: شاهنشاهی هخامنشی، آتن و اسپارت 450 ـ 386 قبل از میلاد

نویسندهجان هایلند

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک8ـ76ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانپنج مقاله دربارۀ زبان‌های ایرانی پیش از اسلام

نویسندهمحمد معین و دیگران

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ72ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۶

عنوانرویدادنامۀ مختصر پایان شاهنشاهی ساسانی و اوایل اسلام

نویسندهنصیر الکعبی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ66ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۶۳

عنوانبازخوانی مقالات و مجلات ادواری (2)؛ راپورت‌ها؛ گزارش نظمیه دوره مشروطه

نویسندهحسین ثقفی اعزاز و جمعی از نویسندگان

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ59ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۶۵

عنوانویرانی عقل

نویسندهجورج لوکاچ

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ38ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۴۰

عنواناخلاقیات و استنباط علمی از تاریخ

نویسندهکارل کائوتسکی

ناشرشفیعی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ40ـ7843ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۱