ناشر: شب خیز

۵ نتیجه

عنوانمهر حافظ: مقالات تفسیری ـ انتقادی دربارۀ ابیاتی از دیوان حافظ

نویسندهمحمدرضا (پرویز) خجندی‌مقدم

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰

شابک2ـ27ـ7178ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانمقدمۀ چرخش زبانی

نویسندهریچارد رورتی

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ13ـ7178ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۲

عنوانستیز فلسفه و شعر؛ پژوهش‌هایی در اندیشۀ باستان

نویسندهاستنلی روزن

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ961238ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۸

عنوانیوهانس کلیماکوس: یا، در همه چیز باید شک کرد

نویسندهسورن کیرکگور

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ6ـ97437ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۶

عنوانتفسیر و بیش‌تفسیر: جهان، تاریخ، متن

نویسندهاومبرتر اکو

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ5ـ97437ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۶