نویسنده: مینو کریم‌نیا

۱ نتیجه

عنواننخل در فرهنگ ایرانی

نویسندهمینو کریم‌نیا

ناشرارس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰

شابک2ـ04ـ5489ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۲