عنوانمقالات تقی‌زاده (مشروطیت) ـ جلد اول

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_638_315_964_978

عنوانگلهای موسمی: مجموعۀ غزل

نویسندهعبدالعلی ادیب‌برومند

ناشرعرفان

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_1386_04_964_978

عنوانحکایات تمثیلی

نویسندهایوان اندرئیویچ کریلوف

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_572_448_964_978

عنوانفرخار در قلمرو شعر (مجلۀ خانۀ ادبیات افغانستان)

نویسندهمحمدصادق دهقان (سردبیر)

ناشرتاک

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

عنوانعلی اصغر فقیهی: معلم، مورخ و قم‌پژوه

نویسندهمهدی سلیمانی آشتیانی

ناشرنورمطاف

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_75_7891_964_978

عنواندر جست‌وجوی واقعیت

نویسندهمحمدعلی سپانلو (انتخاب و حاشیه‌نویسی)

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9_738_369_964_978

عنوانبازآفرینی واقعیت

نویسندهمحمدعلی سپانلو (انتخاب و حاشیه‌نویسی)

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۸۱(چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک5_64_6736_964

عنوانپیشوای حکمت ایمانیان (مروری بر زندگی و آثار شیخ بهائی)

نویسندهجویا جهانبخش

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1_049_241_964_978

عنوانسرگذشت سوررئالیسم (1913 ـ 1952): گفتگو با آندره برتون

نویسندهعبدالله کوثری

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ چهارم)

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6_636_312_964

عنوانگنجینۀ آشنا: 365 روز در صحبت شاعران پارسی‌گو

نویسندهحسین محی الدین الهی قمشه ای

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک4_632_372_964_978

عنوانمهاجرت در ادبیات و هنر (مجموعۀ مقالات ادبی ـ هنری)

نویسندهشیده احمدزاده

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5_606_372_964_978

عنوانزندگی و شعر صد شاعر: از رودکی تا امروز

نویسندهخسرو شافعی

ناشرکتاب خورشید

تاریخ چاپ۱۳۹۱ چاپ سوم

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_05_7081_964_978

عنوانخنده‌سازان و خنده‌پردازان

نویسندهعمران صلاحی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۸۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰۰

شابک6_205_405_964

عنوانحکیم عرفان‌آموز (مروری بر زندگی و آثار سنائی غزنوی)

نویسندهمنوچهر دانش پژوه

ناشرهمشهری

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6_198_241_964_978

عنواناحوال دل گداخته: گزیدۀ مکتوبات مولانا

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_647_372_964_978

عنوانادبیات مکتب‌خانه‌ای ایران (3 جلد)

نویسندهحسن ذوالفقاری و محبوبه حیدری

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۷۵۰

شابک9_3_92993_600_978

عنوانو کوهستان به طنین آمد

نویسندهخالد حسینی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0_085_278_600_978

عنواننگاهی به خویش: گفتگو با شاعران و نویسندگان عرب

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۳۸۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک7_635_435_964