ناشر: ماهی

۱۲ نتیجه

عنوانچون بوی تلخ خوش کندر؛ زندگی‌نامۀ فرهاد مهراد

نویسندهوحید کهندل

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک0ـ312ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۴+۱۶

عنواناز چشم نابینایان

نویسندهدنی دیدرو، گرت هوفمان، آندره ژید

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6ـ253ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانچه کسی موتسارت را کشت؟

نویسندهارنست ویلهلم هاینه

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ241ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانفرهنگ زیباشناسی

نویسندهاران گوتر

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8ـ189ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانگذار روزگار

نویسندهرومن گاری

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ42ـ9971ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۰+۸

عنوانادبیات در مخاطره

نویسندهتزوتان تودوروف

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ139ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۰

عنوانعشقی: سیمای نجیب یک آنارشیست

نویسندهمحمد قائد

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ239ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانکافکا به روایت بنیامین: متن‌ها، نامه‌ها و یادداشت‌ها

نویسندهبه کوشش هرمان شوپن هویزر

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۳ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک0ـ028ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۳۹

عنوانتاریخ‌نگاری فارسی (سامانیان، غزنویان، سلجوقیان)

نویسندهجولی اسکات میثمی

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک6ـ084ـ209ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنواناز زردشت تا مانی

نویسندهگراردو نیولی

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_046_209_964_978

تعداد صفحات۱۴۴

عنوانآرتور شوپنهاور

نویسندهمایکل تنر

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک6_58_7948_964_978

تعداد صفحات۷۲

عنوانیکی از ما

نویسندهویلا کاتر

ناشرماهی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک 6_055_209_964_978

تعداد صفحات۴۲۴