عنوانطوسی‌پژوهی (مجموعه مقالاتی در بررسی آراء، احوال و آثار شیخ طوسی)

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش مهدی کمپانی زارع

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ121ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۵۲

عنوانارمغان نقد

نویسندهاحد فرامرز قراملکی و همکاران به کوشش فرشته ابوالحسنی نیارکی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک 5ـ029ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانطبری: تاریخ‌نگار مسلمان و شاهکار او

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری هیو کندی

ناشرخانه کتاب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5ـ131ـ222ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنوانهفت عروس و یک داماد

نویسندهمحمدابراهیم باستانی پاریزی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2ـ407ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۳۸

عنوانگفتار حکیم: نگاهی به آثار و اندیشه های دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی همراه با گزیدۀ کتاب «هستی و مستی»

نویسندهبه کوشش محمدجعفر محمدزاده

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۱۰۰

شابک4ـ831ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۱

عنوانموسیقی و شعر: تفاوت و طبقه‌بندی

نویسندهمحسن حجاریان

ناشررشد آموزش

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ33ـ6269ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۸

عنوان نجوم قدیم و بازتاب آن در ادب پارسی

نویسندهعباس ماهیار

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک 4ـ943ـ423ـ964ـ978

تعداد صفحات۷۵۲

عنوانسارمات‌‌ها

نویسندهتادئوتس سولیمیرسکی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 8ـ13ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۲

عنواننگاهی دیگر: تأملاتی در مسائل ادبی و مطالعات میان‌رشته‌ای

نویسندهجمعی از نویسندگان به کوشش احمد رضایی جمکرانی

ناشرپژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ679ـ426ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۷

عنوانمراسم دربار ناصری (جشن آش‌پزان)

نویسندهبه کوشش فاطمه قاضیها

ناشرسازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ330ـ446ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۸+۲۲

عنوانقصۀ آفرینش در ایران پیش و پس از اسلام

نویسندهمریم بصیری

ناشرعصر داستان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 2ـ17ـ6970ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴+۴

عنوانسفر بر گذشتنی: پابه‌پای ناصر خسرو بر جادۀ ابریشم در هزارمین زادروز او (دو جلد)

نویسندهمحمدرضا توکلی صابری

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ685ـ119ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۰+۳۸۰

عنواننقد بی‌غش: مجموعۀ گفتگوهای دکتر پرویز ناتل خانلری با صدرالدین الهی دربارۀ صادق هدایت، بزرگ علوی، ملک‌الشعرای بهار، نیما یوشیج و صادق چوبک

نویسندهصدرالدین الهی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8ـ47ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانسایۀ سرو: مقالاتی در بزرگداشت استاد احمد مهدوی دامغانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به اهتمام میثم کرمی

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ087ـ244ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸۵

عنوانسفرنامه تبریز

نویسندهمیرزا سلیمان خان مهندس

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ072ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۱

عنوانسبک‌شناسی نامه‌های غزالی با رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی

نویسندهمریم درپر

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ444ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانزندگی‌نامه و خدمات علمی و فرهنگی شیخ عبدالله نورانی

نویسندهجمعی از نویسندگان به ویراستاری امید قنبری

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ242ـ528ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانره‌آورد ستوده: یادداشت‌های دکتر منوچهر ستوده

نویسندهمنوچهر ستوده به کوشش مصطفی نوری

ناشرکتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ109ـ220ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۰