ناشر: هرمس

۴۹ نتیجه

عنوانتاریخ و فلسفۀ علم؛ مقالاتی از رشدی راشد و دربارۀ او

نویسندهحسین معصومی همدانی با همکاری حسن امینی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ045ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳+۲۹۶

عنواناخلاق خسروانی؛ مروری بر شاهنامه با تأکید بر نکته‌های اخلاقی

نویسندهمحمدعلی مهدی پور

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ069ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۷۹

عنواندر کوچه‌های پراگ؛ مشاهده‌های اجتماعی، زنانه و ادیبانه

نویسندهزهرا ابوالحسنی چیمه

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۶۰۰

شابک0ـ029ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۶+۸

عنوانکیمیا پروردۀ حرمِ مولانا؛ روایت‌هایی از زندگی مشترک شمس تبریزی و کیمیا خاتون

نویسندهغلامرضا خاکی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ039ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۸۹+۱۳

عنوانروان‌شناسی برای فیلمنامه‌نویسان

نویسندهویلیام ایندیک

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ502ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۲+۱۵

عنوانمرلو ـ پونتی و روش تحلیل آثار نقاشی

نویسندهاسما سبزکار

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ024ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۸+۲۲۹

عنوانگفتار و کردار امام علی (ع) در مفاهیم عرفانی (تا سدۀ پنجم)

نویسندهزهرا ابراهیمی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ 004ـ 456ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۴+۱۰

عنوانبلاغت ساختارهای نحوی در تاریخ بیهقی

نویسندهلیلا سیدقاسم

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ005ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۱+۱۲

عنوانسنت تصحیح متن در ایران پس از اسلام

نویسندهمجتبی مجرد

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ001ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۰+۲۸۵

عنوانزیست‌جهان ملاصدرا

نویسندهعبداله صلواتی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ993ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰+۲۰۰

عنوانآزادی و بند درزبان و مقالات دیگر

نویسندههرمز میلانیان به کوشش احمد خندان

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ991ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۱۵+۱۵

عنوانمن بامدادم سرانجام؛ یادنامۀ احمد شاملو

نویسندهجمعی از نویسندگان به خواستاری سعید پورعظیمی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک5ـ011ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۳۲

عنوانبام بلند هم‌چراغی؛ با آیدا دربارۀ احمد شاملو

نویسندهسعید پورعظیمی

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8ـ010ـ456ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنواندربارۀ زبان و تاریخ

نویسندهوالتر بنیامین

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

شابک3ـ956ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۹۰

عنوانزبان‌شناسی شناختی: دومین انقلاب معرفت‌شناختی در زبان‌شناسی

نویسندهرضا نیلی‌پور

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک4ـ964ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانمثل فیلسوف نوشتن: آموزش نگارش مقالۀ فلسفی

نویسندهاِی. پی. مارتینیک

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ702ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱+۳۰۵

عنوانآثار ادبی را چگونه باید خواند

نویسندهتری ایگلتون

ناشرهرمس

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ981ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۰

عنوانتأملاتی در منطق ابن سینا و سهروردی

نویسندهضیاء موحد

ناشرهرمس با همکاری مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک1ـ963ـ363ـ964ـ978

تعداد صفحات۶+۲۴۸