عنوانخلع النعلین و اقتباس النور من موضع القدمین

نویسندهابن قسی اندلسی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک5ـ006ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸+۳۹۸

عنوانمفتاح فتوحات (گلشن راز شبستری)

نویسندهنصرالله حکمت

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ673ـ224ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۱۴

عنوانکرشمۀ عشق: مقالاتی در عرفان نوحلاجی ایران

نویسندهنصرالله پورجوادی

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک6ـ03ـ7439ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانشهر خوشی: نگاهی به زندگی و عرفان بهاءولد

نویسندهمحمودرضا اسفندیار

ناشربصیرت

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ91ـ5492ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۳

عنوانفولکلور و تاریخ کرد

نویسندهاسماعیل شمس

ناشرمجمع ذخایر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپقم

شابک3ـ803ـ988ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۸۳

عنوانمنشور عبودیت در تصوف: گزیدۀ رساله قشیریه

نویسندهابوالقاسم عبدالکریم بن هوزان قشیری

ناشرزوار

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ508ـ401ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۴۴

عنوانکشک و تغار: کشکولی از فرهنگ و ادبیات عامیانۀ رایج در شهر بابک

نویسندهافسر فاضلی شهربابکی

ناشرمرکز کرمان شناسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپکرمان

تیراژ۲۰۰۰

شابک5ـ07ـ6174ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۹۶

عنوانگفتگو با وودی آلن

نویسندهاریک لَکس

ناشرکتاب پنجره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ73ـ7822ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۶۸

عنوانبازتاب مرآت الصفای خاقانی در ادب فارسی

نویسندهبه کوشش سیدرضا باقریان موحد

ناشرسخنوران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک3ـ67ـ6150ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۶

عنوانکشف الأسرار و مکاشفات الأنوار

نویسندهروزبهان بقلی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک2ـ722ـ372ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲+۲۶۶

عنوانبلوغ و مدرنیته: نیچه، وبر، فوکو و سرشت دووجهی خرد

نویسندهدیوید اوون

ناشررخداد نو

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ59ـ6457ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۹۰

عنوانگاو در اساطیر و حماسه‌های ایرانی

نویسندهسمیه ایرجی

ناشرترفند

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ19ـ5963ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۱

عنوانزن در فرهنگ عامه مازندران: با بررسی ترانه، ضرب‌المثل، افسانه

نویسندهفریده یوسفی

ناشرشلفین

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپساری

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ160ـ100ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۹۲

عنوانامیر پازواری: بومی‌سرای بزرگ مازندران

نویسندهروح الله مهدی پورعمرانی

ناشرتیرگان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ046ـ324ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانسیری در قصیدۀ صحراویۀ

نویسندهعلامه حسن زاده آملی

ناشرآشنایی

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ34ـ696ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنواناندر باب ایران‌نشناسی

نویسندههاشم بناءپور

ناشرنقش جهان

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ55ـ6688ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۲۶

عنواندیوان نظامی گنجوی

نویسندهنظامی گنجوی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ6310ـ03ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۹

عنوانبهار دانش

نویسندهعنایت‌الله کنبوه لاهوری

ناشررشدآوران

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ3ـ94630ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۹۸