نویسنده: علی شریعتی با مقدمه سوسن شریعتی

۱ نتیجه

عنوانبرسد به دست پوران عزیزم؛ بیست و نه نامه منتشرنشده دکتر علی شریعتی برای همسرش از پاریس

نویسندهعلی شریعتی با مقدمه سوسن شریعتی

ناشرکتاب آبان

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک5ـ42ـ7343ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۴۷