۶۰۰۹ نتیجه

عنوانآوای پهلوانی/مروری بر تاریخ عیاری و جوانمردی در ایران

نویسندهاسماعیل آذر

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتبریز

تیراژ۲۲۰۰

شابک9_640_372_964_978

تعداد صفحات۵۱۲

عنوانمجموعه اشعار عبدالعلی ادیب برومند (دو جلد)

نویسندهعبدالعلی ادیب برومند

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_751_351_964_978

تعداد صفحات۸۸۹+۷۲۷

عنوانمونالیزای ادبیات (مقالاتی دربارۀ هملت)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک7_565_448_964_978

تعداد صفحات۳۸۵

عنوانکتاب فرشتگان/خورخه لوئیس بورخس

نویسنده احمد اخوت

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_740_369_964_978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانقندان و نمکدان: لطیفه‌هایی از فرهنگ مردم ایران

نویسندهمحمد جعفری (قنواتی)

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5_523_119_600_978

تعداد صفحات۱۷۹

عنوانچشم‌انداز ادبیات نمایشی: گذر از ارسطو به پسامدرنیسم و پسااستعمار

نویسندهبهزاد قادری

ناشرپرسش

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپآبادان

تیراژ۲۰۰۰

شابک2_68_8687_964_978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانآینه‌های روبرو/مباحثی در پیوند خداشناسی و انسان‌شناسی عرفانی

نویسندهسعید رحیمیان

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_066_244_964_978

تعداد صفحات۲۴۶

عنوانمجلۀ آینۀ میراث: دو فصلنامۀ ویژۀ کتاب‌شناسی، نقد کتاب و اطلاع‌رسانی در حوزۀ متون (شمارۀ 52)

نویسندهگروه نویسندگان

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانشکوه و جاودانگی: جامع التواریخ و رشیدالدین فضل الله همدانی (ضمیمۀ شمارۀ 30 دوفصلنامۀ آینۀ میراث)

نویسندهیوسف الهادی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۷۴

عنواندستور زبان گيلكی

نویسندهجعفر بخش‌زاد محمودی

ناشرگیلکان

تاریخ چاپ۱۳۸۵

مکان چاپرشت

تیراژ۲۲۰۰

شابک7_11_8283_914

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانمن و بوف کور

نویسندهعباس پژمان

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک4_769_351_964_978

تعداد صفحات۱۴۴

عنواندیوان میلی مشهدی

نویسندهميرزا قلی ميلی هروی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰۰

شابک8_0945_00_964

تعداد صفحات۳۰۰

عنوانطومار نقالی شاهنامه

نویسندهسجاد آیدانلو

ناشربه نگار

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_98_6332_964_978

تعداد صفحات۱۰۸۰

عنوانحقايق الحدائق: علم بدیع و صنایع شعری در زبان پارسی دری

نویسندهشرف الدین حسن ابن محمد رامی تبریزی

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۴۱

مکان چاپتهران

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانسیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از 1320 تا 1332 شمسی)

نویسندهحسن میرعابدینی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_22_6143_600_978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانسیر تحول ادبیات داستانی و نمایشی (از آغاز تا 1320 شمسی)

نویسندهحسن میرعابدینی

ناشرفرهنگستان زبان و ادب فارسی

تاریخ چاپ۱۳۸۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

تعداد صفحات۳۷۸

عنوانزبان و ادب فارسی

نویسندهبهزاد خواجات و مریم بختیار

ناشرداستان سرا

تاریخ چاپ۱۳۹۰ (چاپ هشتم)

مکان چاپشیراز

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_26_7979_964

تعداد صفحات۳۴۹

عنوانفرزند ایران: داستانی بر پایۀ سرگذشت فردوسی

نویسندهمیرجلال‌الدین کزازی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_076_165_964_978

تعداد صفحات۱۹۲