ناشر: امیرکبیر

۴۱ نتیجه

عنواندیوان سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه (دو جلد؛ جلد اول: نخست‌وزیران؛ جلد دوم: صدور و مستوفیان)

نویسندهعباسقلی غفاری‌فرد

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک9ـ2143ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۰+۳۳۴

عنوانهنر و آیین کشورداری در اندیشۀ ایرانی

نویسندهمحمدرضا حافظ‌ نیا، ابوالفضل کاوندی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک2ـ2212ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۰

عنواناطلس توصیفی اهل سنت ایران: جغرافیا و جریان‌شناسی مذهبی اهل سنت ایران

نویسندهمهدی مسائلی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک1ـ2192ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۲

عنوانفرهنگ توضیحی مثل‌های ژاپنی: 3076 ضرب‌المثل و اصطلاح ژاپنی به همراه ترجمه و توضیح

نویسندهسیدآیت حسینی، شقایق دانشمند

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک6ـ2201ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۶۰

عنوانسبک شناسی انتقادی

نویسندهلسلی جفریز

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک1ـ2206ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۸

عنوانفرهنگ واژه های عربی‌شده از زبان‌های غیرعربی به روش الفبایی: برگردان از «المعرب من الکلام الاعجمی علی حروف المعجم»

نویسندهابومنصور الجوالیقی موهوب بن احمد بن محمد بن الخضر

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ2087ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۴۰

عنواننگاهی به جغرافیای تاریخی

نویسندهاشرف‌السادات باقری

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک9ـ2086ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۴

عنوانفرهنگ واژه های دخیل در زبان عربی معاصر و لهجه‌های آن

نویسندهف. عبدالرحیم

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک2ـ2098ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانجریان‌سازی هنری نگارخانه‌ها در ایران

نویسندههادی بابایی فلاح

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ1953ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانارمنستان در روزگار ساسانیان

نویسندهپرویز حسین طلائی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ1928ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۵۸

عنوانتصوف عصر صفوی و ادبیات آن دوره

نویسندهسیدجلال موسوی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1915ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانبررسی سیر تحولات دیوان سالاری مغول‌ها در ایران

نویسندهیزدان فرخی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ1905ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۵

عنوانتأثیر ادبیات کلاسیک فارسی در داستان‌نویسی معاصر؛ با نگاهی به رمان‌های سووشون، جای خالی سلوچ، آتش بدون دود

نویسندهمعصومه صادقی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1902ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۷۶

عنوانشهرها و تجارت ایران در دورۀ قاجار؛ گزارش کنسول ابوت از اقتصاد و جامعۀ ایران 1847 ـ 1866 م

نویسندهکیث ادوارد ابوت

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ1890ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنوانسفرنامۀ یوهان شیلت‌برگر؛ بردگی و سفرهای یوهان شیلت برگر در ایران، اروپا، آسیا و آفریقا (1427 ـ 1396 م./ 831 ـ 798 ق.)

نویسندهیوهان شیلت‌برگر

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ1876ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانشاه عباس: پادشاه بی‌رحمی که به اسطوره مبدل گشت

نویسندهدیوید بلو

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ1848ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۵

عنوانخاقانی شروانی: نکته‌ها از ناگفته‌ها

نویسندهبرات زنجانی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ1820ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانهفت شهر کتاب: پنجاه گفتار در زمینۀ مردم شناسی، تاریخ و ادبیات

نویسندهسیدعلی آل داود

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک 3ـ1548ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۶۰۰