۵۹۰۵ نتیجه

عنوانتبریزیان اصفهان: نقش تبریزیان در توسعۀ اصفهان عصر صفوی

نویسندهام‌البنین حسین‌زاده خوشزاد

ناشرتاریخ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ95ـ8687ـ600ـ978

تعداد صفحات۷۰۸

عنوانشرح القانون (به خط شارح)

نویسندهاحمد بن ابوبکر بن محمد نخجوانی (متوفای 651 هـ.ق)

ناشرآتش طور

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک0ـ1ـ93029ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانالاصطلاحات الطبیة

نویسندهمؤلف ناشناس

ناشرآتش طور

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ0ـ93029ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰۸

عنوانجلال ناخوانده: گفتگویی با محمدحسین دانایی بر پایۀ یادداشت‌های منتشرنشدۀ آل‌احمد دربارۀ «غرب‌زدگی» و «در خدمت و خیانت روشنفکران»

نویسندهغلامرضا خاکی

ناشرهمرخ نگاشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ6ـ93772ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانبررسی گویش‌های ایرانی: نگاهی به گویش‌نامه‌ها و یادداشت‌هایی دربارۀ چند گویش (ویراست دوم)

نویسندهعلی‌اشرف صادقی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ50ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۰+۳۹۷

عنواندایرة المعارف روانکاوی فروید ـ لکان: طرح مقدماتی (جلد اول: الف)

نویسندهکرامت مؤللی

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ0553ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۳۶

عنوانفهرست کتاب‌های چاپ سنگی کتابخانۀ حضرت آیت‌الله العظمی بروجردی (مسجد اعظم) (چهار جلد)

نویسندهمجید جلیسه با همکاری حیدر عیوضی

ناشروراقان

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ14ـ8045ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۱۰

عنوانلکان؛ مرگ، زندگی و زبان: بررسی‌های بالینی و فرهنگی

نویسندهبرژانت جزنی

ناشرهزاره سوم اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ10ـ5248ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۱

عنواناویس وفسی

نویسندهحمیدرضا قلیچ‌خانی

ناشرپیکره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ3ـ92746ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانعروض و قافیۀ فارسی با رویکرد جدید

نویسندهعلی‌اصغر قهرمانی مقبل

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ0566ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۶۴

عنوانپیکره های زبانی و ترجمه: شیوه‌ها، مفاهیم و کاربردها

نویسندهمهرداد واشقانی فراهانی، مهسا پهلوان‌زاده فینی

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0ـ14ـ5613ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۳۵

عنوانسرگذشت نامه های فارسی کلیسای ایاصوفیه

نویسندهکوشش، پژوهش و بازخوانی: علی مشهدی‌رفیع

ناشراورینتال کمپانی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپترکیه

تیراژ-

شابک8ـ13ـ8234ـ625ـ978

تعداد صفحات-

عنوانمنهاج السالکین و معراج الطالبین

نویسندهنجم‌الدین کبری

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0_370_176_600_978

تعداد صفحات۸۸

عنواندیوان اشعار حاج میرزا علی سیاح‌زاده

نویسندهحاج میرزا علی سیاح‌زاده

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ81ـ7847ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۴

عنوانشاهنامه و هنر نقالی: داستان سیاوش در سه روایت

نویسندهعلی تقوی

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ95ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۵

عنوانرمانس عاشقانۀ ویس و رامین: تحلیل داستان، شخصیت‌ها و بازتاب فرهنگی

نویسندهفروغ اولاد

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ36ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانچلچراغ‌های شمس: شرح و تفسیر 280 غزل شورانگیز دیوان شمس

نویسندهگزینش، شرح و تفسیر: مهدی سیاح‌زاده

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ41ـ7847ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۰۴

عنوانکتیبه‌های خصوصی فارسی میانۀ ساسانی و پساساسانی

نویسندهسیروس نصرالله‌زاده

ناشرآریارمنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ7ـ92531ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۰