۵۶۳۹ نتیجه

عنوان جستارهایی در نمایش خلاق و درمان

نویسندهترجمه و نگارش: یدالله آقاعباسی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک3ـ062ـ308ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنواندربارۀ شعریات

نویسندهارسطو

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ38ـ7178ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانبلاغت تاریخ نگاری در ایران عصر صفوی

نویسندهحمزه کفاش

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ527ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۴۰

عنوانمعماری خانقاه در خراسان سدۀ پنجم

نویسندهمهرداد قیومی بیدهندی، سینا سلطانی

ناشرکتاب بهار

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک5ـ67ـ7067ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنواناعمال آدمکش‌ها: تاریخ آدمکشی از مصر باستان تا امروز

نویسندهجان ویتینگتون

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک3ـ239ـ267ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۸۴

عنواناقتدارگرایی مولانا در گرداب قدرت

نویسندهحمید بیگدلی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک3ـ63ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۶

عنوانکلیله و دمنه

نویسندهانشای ابوالمعالی نصرالله منشی

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک2ـ496ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۴۲+۲۲

عنوانالانوار الالهیة

نویسندهشمس‌الدین سمرقندی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ38ـ6331ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنواناسطوره شناسی به مثابۀ نقد فرهنگی: به یاد جلال ستاری

نویسندهبه کوشش ناصر فکوهی و جبار رحمانی

ناشرانسان شناسی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ098ـ798ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنوانالهیات ابن‌سینا: مطالعه‌ای در سیاق تاریخی و علمی

نویسندهروبرت ویزنوسکی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ99ـ7260ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۲۰

عنواندر جستجوی خردمندی: رسالاتی در باب اخلاق (124 نامۀ اخلاقی به لوسیلیوس)

نویسندهلوکیوس آنائیوس سنکا

ناشرکتاب پیام امروز

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ2ـ94623ـ623ـ978

تعداد صفحات۶۴۰

عنوانقصه در عصر صفوی: واکاوی نقش قصه در تثبیت برخی گفتمان‌های غالب عصر صفوی

نویسندهمهرداد علی‌زاده شعرباف

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ524ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۳

عنوانفرهنگ توضیحی جهان نشانه و معنا

نویسندهحمیدرضا شعیری، بهروز محمودی بختیاری، مهدی سبزواری

ناشرلوگوس

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ71ـ7825ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۶

عنوانخوانش دیالوژیک

نویسندهلین پی‌یرس

ناشرکتاب سرزمین

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ7ـ96806ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۰۷

عنوانانکشاف فرنگ: پدیدارشناسی تاریخ اندیشۀ جدید ایرانی (1185 ـ 1285 ش)

نویسندهفرامرز معتمد دزفولی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ245ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۱

عنوانهارولد پینتر (مجموعۀ نمایشنامه‌نویسان مدرن)

نویسندهبرنارد داکور

ناشرشب خیز

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ34ـ7178ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانبرگ بادبرده: روایتی از زندگی میرزادۀ عشقی

نویسندهشهرزاد شریعت‌پناهی

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ030ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۵۶

عنوانشرح شکن زلف: بر حواشی دیوان حافظ (ویراست جدید)

نویسندهفتح‌الله مجتبایی به کوشش شهریار شاهین‌دژی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1ـ092ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۲