۵۳۷۱ نتیجه

عنوانتاریخ نشر چین

نویسندهیانگ هو، شیائو یانگ

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک3ـ0445ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۳

عنوانطنز و نقد در ایران عصر ترکان سلجوقی

نویسندهفاطمه کارگر جهرمی

ناشرآوشت

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ1ـ9783ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۶

عنوانتاریخ محلی جوین خراسان (از گذشته تا حال)

نویسندهحسین مرادی‌نسب، هادی شمس‌آبادی

ناشرکتابخانه تخصصی تاریخ اسلام و ایران، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ407ـ298ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۳+۱۳۷

عنوانسفر به کوهستان رؤیاها: خاطرات و گزارشی از ایران سال‌های 1312 ـ 1320

نویسندهآنه ماری شوارتسنباخ

ناشرهنر معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ7ـ97852ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۴

عنوانسرزمین جدید: ایران در آغاز پهلوی

نویسندهآکسل فون گرفه

ناشرهنر معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ3ـ97852ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۲

عنوانایران به روایت متن و تصویر: گزارشی از واپسین سال‌های قاجار

نویسندهفریدریش روزن

ناشرهنر معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ0ـ97852ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانزندگی در روایت: پل آستر در گفتگو با آی.بی. زیگومفلت

نویسندهآی.بی. زیگومفلت

ناشرافق

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ969ـ353ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۶

عنوانتاریخ امیران منغیتیۀ بخارا

نویسندهصدرالدین عینی

ناشرشیرازه کتاب ما

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک4ـ02ـ5346ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۴

عنوانماهاباراتا: روایتی نو از رزم‌نامه‌ای سترگ

نویسندهتلخیص و نوشتۀ آر.کی. نارایان

ناشرپرما

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ959792ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۵۲

عنوانمشکاة المصابیح

نویسندهمصطفی بن قباد لاذقی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ78ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۹۷۰

عنوانسفرنامۀ سدیدالسلطنه: التدقیق فی سیر الطریق و دیگر یادداشت‌های روزانه

نویسندهمحمدعلی سدیدالسلطنۀ مینابی بندرعباسی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8ـ37ـ5942ـ600ـ978

تعداد صفحات۹۳۶

عنوانمیراث مرتضوی: جستارهایی در باب میراث مکتوب شریف مرتضی

نویسندهحمید عطائی نظری

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ06ـ5228ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانسیدمحمد کلاردشتی در آینۀ اسناد (ویرایش دوم با اضافات و اصلاحات به انضمام مجموعۀ کامل اسناد)

نویسندهفرمان امید

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۲

شابک8ـ162ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۰۲

عنوانهفت‌تپه دشت خوزستان؛ سفالینه‌های دورۀ عیلام میانه

نویسندهاسماعیل یغمایی، سمیرا ایمنی

ناشرکارنگ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ4ـ94280ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۷

عنوانپادشاه هفت اقلیم: تاریخ ایران باستان (3000 ق.م ـ 651 م)

نویسندهگروهی از نویسندگان به کوشش تورج دریایی

ناشرققنوس

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک5ـ0409ـ04ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۹

عنوانجستارهایی دربارۀ ادبیات کرّامیۀ خراسان

نویسندهحسن انصاری

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ516ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۰

عنوانسیرۀ نبوی: روایت داستانی سیرۀ نبوی و شرح شجاعت‌های امام علی (ع)؛ ترجمۀ ذروة العلیا فی سیرة المصطفی

نویسندهمنسوب به ابوالحسن بکری، پارسی‌شدۀ بهاءالدین کازرونی

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک1ـ386ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۸۶۰

عنوانتحریر اصول اقلیدس

نویسندهتحریر خواجه نصیرالدین طوسی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۲

شابک4ـ173ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۲۴