۵۹۱۰ نتیجه

عنوانشب مجازی: مجموعه مقاله‌هایی در باب سینما

نویسندهآدرین مارتین

ناشررایبد

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک2ـ6ـ93152ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۴

عنوانتازیانۀ سلوک: مکتوب احمد غزالی به عین‌القضات همدانی

نویسندهاحمد غزالی

ناشرنور اشراق

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک2ـ5ـ93643ـ622ـ978

تعداد صفحات۷۰

عنوانآوای مرغ آمین: نیما یوشیج و آثارش

نویسندهاحمد کریمی‌حکاک، کامران تلطف و دیگران

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک1ـ103ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۳

عنوانمکالمه با سورنا: مجموعه گفتگوهای منوچهر آتشی

نویسندهبه کوشش محسن میرکلایی، شهره رحیمی‌پور انارکی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک6ـ57ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانریاض المحبین: متنی اخلاقی ـ عرفانی از دورۀ قاجار

نویسندهرضاقلی ابن محمدقلی نوری

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ30ـ7967ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۴

عنواننظامی و هفت پیکر

نویسندهسیروس شمیسا

ناشرلنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ4ـ93257ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۴

عنوانکتاب حکمة الاشراق «نص مشکل»

نویسندهشهاب‌الدین یحیی سهروردی

ناشرکتاب طه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپقم

تیراژ۷۰۰

شابک4ـ21ـ5228ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۱

عنوانغزالی و قرآن: یک کتاب، بی‌شمار معانی

نویسندهمارتین ویتینگهام

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک7ـ279ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۲

عنوانمقامات ره حیرانی: گزیدۀ مثنوی‌های عطار نیشابوری

نویسندهگزینش، مقدمه و توضیح: فاطمه مجیدی کدکنی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک4ـ103ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانطنزهای باستانی؛ البته دکتر محمدابراهیم باستانی پاریزی

نویسندهمحمدولی سهرابی‌ اسمرود

ناشراطلاعات

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۵

شابک4ـ202ـ435ـ600ـ978

تعداد صفحات۶۸۰

عنواننمایشنامه‌ها

نویسندهغسّان کنفانی

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ94ـ8967ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۶۸

عنوانپیکار روایت: پژوهشی در روایت‌شناسی تطبیقی

نویسندهشهرام دلشاد

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک2ـ094ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۹۸

عنوانزبان علم در پژوهش‌های ادبی

نویسندهنعمت‌الله ایران‌زاده، سمیه آقابابایی، محمدمهدی زمانی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ45ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۲

عنواندربارۀ تجدد، سیاست، فرهنگ

نویسندهعباس میلانی

ناشرفرهنگ نشر نو: آسیم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5ـ387ـ490ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانآینۀ جانان: شرح احوال و آثار و اندیشه‌های شمس‌الدین دیلمی

نویسندهسعید کریمی

ناشرفرهنگ معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ293ـ105ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۳۹+۱۵

عنوانمعمار و معماری در تاریخ اجتماعی ایران

نویسندهغلامرضا جمال‌الدین

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک4ـ533ـ334ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانگذر عمر: خاطرات سیاسی باقر پیرنیا (استاندار استان‌های فارس، خراسان و نایب‌التولیه آستان قدس رضوی 1342 ـ 1350)

نویسندهباقر پیرنیا با مقدمۀ عبدالله شهبازی

ناشرکویر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک7ـ00ـ8161ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۰۰

عنوانآفاق عرفان در سپهر ایران: گفتگوی حامد زارع با نصرالله پورجوادی

نویسندهبه کوشش حامد زارع

ناشرروزنه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک6ـ513ـ234ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸