۵۱۴۶ نتیجه

عنوانلب‌خوانی رؤیاهای جهان: قرائتی متن‌شناسانه از شعر ایران و جهان

نویسندهجلیل قیصری

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ63ـ6398ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۵

عنوانهویت و بحران مدرنیته: بررسی تطبیقی رمان «جای خالی سلوچ» محمود دولت‌آبادی و رمان «کوچه مدق» نجیب محفوظ

نویسندهحسین خورشیدی

ناشرسولار

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ30ـ6398ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانعارفِ موسیقی دان

نویسندهمهدی نورمحمدی

ناشرماهور

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ89ـ8772ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۵۲

عنوانشمس در کسوف: دفاع از شمس تبریزی در محکمۀ منکران آفتاب

نویسندهغلامرضا خاکی

ناشرمعین

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک9ـ277ـ165ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۰

عنوانآثار منتشرنشدۀ عارف قزوینی شاعر ملی ایران

نویسندهبه کوشش سیدهادی حائری

ناشربدرقه جاویدان

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ053ـ332ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۱۸

عنوانجایی پشت واژه‌ها: گفتگو با شمس لنگرودی دربارۀ ادبیات و هنر

نویسندهمهدی مظفری ساوجی

ناشرکتاب دیدآور

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک9ـ170ـ104ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۸۰

عنوانصوفیان خلیج فارس: نقش فرقه‌های مرشدیه، دانیالی و نجمیه در تحولات اجتماعی ـ فرهنگی خلیج فارس از قرن پنجم تا یازدهم قمری

نویسندهراضیه صادقی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک2ـ973ـ313ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانمتن سکایی (از سنگ‌نوشتۀ داریوش در بیستون): قرائت، ترجمه، ریشه‌شناسی واژه‌ها

نویسندهرحمان پوراکبر خیاوی (روشن خیاوی)

ناشرآذرتوران

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتبریز

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ64ـ7348ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۱۰

عنوانمکاتب نوین زبان‌شناسی: یک دورۀ فشرده

نویسندهزکی هموند

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ509ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانراهنمای علامت شناسی اختلالات گفتار و زبان: از تعریف تا تشخیص

نویسندهسکینه محمدزمانی، زهراسادات قریشی، شهرزاد جافری

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک7ـ25ـ7386ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۴

عنوانمذهب‌ها و طریقت‌ها در ترکیه

نویسندهعبدالباقی گولپینارلی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۲۰

شابک5ـ150ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانفتوت، قلندری و ادبیات عامیانۀ ایران

نویسندهمهران افشاری

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک9ـ10ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۴

عنوانسیاست های پوشاک در دورۀ قاجار و پهلوی اول

نویسندهمنظر محمدی

ناشرمشکی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ-

شابک5ـ40ـ6669ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۰

عنوانشناسنامۀ اسفندیار منفردزاده: با بهره‌گیری از گفتگوهای اسفندیار منفردزاده با ناصر زراعتی، هانی ظهیری و حسین عصاران؛ دفتر نخست: از آغاز تا «قیصر»

نویسندهبه کوشش حسین عصاران

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپ تهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ218ـ267ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانرسالۀ پیروزی و مقالۀ نوروزی: شرح قصیدۀ بدایع الاسحار فی صنایع الاشعار قوامی مطرزی گنجوی

نویسندهمحمود بن عمر نجاتی نیشابوری

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ13ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۵

عنوانگزارش سفارت کابل: سفرنامۀ سیدابوالحسن قندهاری در سال 1286 و اسناد مربوط به آن

نویسندهسیدابوالحسن قندهاری

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3ـ09ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۵۱

عنوانمشق ترجمه: گامی در یادگیری و تمرین ترجمۀ متون انگلیسی به فارسی

نویسندهروح‌الله سلیمانی پور، نیما م.اشرفی

ناشرنویسه پارسی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک0ـ24ـ7386ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۶

عنوانزبان های ایرانی نو در آسیای مرکزی

نویسندهی.م. اُرانسکی

ناشرطهوری

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک0ـ19ـ5911ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۴