۵۶۳۹ نتیجه

عنوانتحلیل پدیدارشناختی هنر: شرحی بر نظریۀ آگاهی زیباشناختی ادموند هوسرل

نویسندهمریم بختیاریان

ناشرنگاه معاصر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک5ـ190ـ290ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۸۷

عنوانمجلس آرای

نویسندهفخری هروی

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک2ـ51ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانگزارشی دربارۀ روابط بازرگانی ایران و کمپانی هند شرقی هلند در قرن 18 م.

نویسندهدیتارد وان ریدن

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0ـ42ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانفرهنگ سه‌زبانۀ اصطلاحات، ضرب‌المثل‌ها و کنایه‌ها در زبان لاری (لاری ـ فارسی ـ انگلیسی)

نویسندهلیلا دیانت

ناشربوی کاغذ

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ53ـ6070ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنواندربارۀ تجدد ادبی: به انضمام سی‌ویک متن برگزیده دربارۀ تجدد ادبی از نویسندگان مختلف

نویسندهعیسی امن‌خانی

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ72ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۹۶

عنوانسیاسی‌سازی نظامی گنجوی در دوران مدرن

نویسندهسیاوش لرنژاد، علی دوست‌زاده

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپاصفهان

تیراژ۱۰۵۰

شابک5ـ67ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۳۲

عنوانآسیب شناسی ناسیونالیسم رومانتیک ایرانی (گذشته‌گرایی، خودشیفتگی، دیگرستیزی، زبان‌محوری)

نویسندهعبدالرضا نواصری

ناشرگام نو

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک0ـ17ـ7450ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانروایت داستانی: بوطیقای معاصر (ویراست جدید)

نویسندهشلومیت ریمون ـ کنان

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۴۴۰

شابک3ـ69ـ7720ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۷

عنوانمتن و ترجمۀ الإسرا الی مقام الأسری؛ نامۀ سریانیه

نویسندهمحیی‌الدین ابن عربی

ناشرمولی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک5ـ176ـ339ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۲+۵۰

عنواننبرد زردشت با اهریمن: ترجمۀ فرگرد نوزدهم ویدیوداد (وندیداد) و مقایسۀ متن اوستایی با ترجمۀ پارسی میانۀ آن

نویسندهمریم طایفه قشقایی با مقدمۀ دکتر نصرالله پورجوادی

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ35ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۱

عنوانادبیات، فرهنگ و جامعه: دربارۀ ادبیات فارسی معاصر

نویسندهگردآوری و ترجمۀ مسعود فرهمندفر

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰

شابک9ـ008ـ324ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۱

عنواننادرشاه، یاغی ایرانی: گزارش کمپانی هند شرقی هلند دربارۀ نخستین سال‌های فرمانروایی نادرشاه افشار

نویسندهکارل کوناد

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3ـ41ـ7706ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۱

عنوانکلام خاموش: دربارۀ ادبیات و تناقض‌هایش

نویسندهژاک رانسیر

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ0488ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانناخودآگاه در نمایشنامه‌های شکسپیر

نویسندهمارتین برگمن

ناشرمؤسسه انتشارات فلسفه

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ25ـ7857ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۷۴

عنوانموسیقی هزارساله: تاریخ جدید سنت‌های موسیقایی ایران

نویسندهان ایی. لوکاس

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ531ـ213ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۰۲+۱۰

عنوانروایت و روایتگری در سینما: فیلم‌ها چطور داستانشان را تعریف می‌کنند؟

نویسندهوارن باکلند

ناشراطراف

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ65ـ6194ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانشعر سپید: پژوهشی تطبیقی در باب قالبی بی‌قافیه

نویسندهمهدی علیایی‌مقدم

ناشرنامک

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۸۸۰

شابک1ـ37ـ6670ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۷۲

عنوانطریقت نویسندگان: مجموعۀ مقالات دربارۀ نویسندگان جهان

نویسندهآرش نقیبیان

ناشرفرهنگ آرش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ0ـ93006ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۱۲