۴۴۶۵ نتیجه

عنوانروایت شناسی و نقد روایت در داستان‌های معاصر

نویسندهالهام حدادی، فرهاد درودگریان

ناشرنیلوفر

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک2ـ69ـ6654ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۹۳

عنوانخودِ نوشتن

نویسندهاحمد اخوت

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک3ـ32ـ8967ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۱۴

عنوانتفنگ چخوف

نویسندهاحمد اخوت

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک6ـ31ـ8967ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۳۲

عنوانقراختاییان از آغاز تا فرجام

نویسندهجمشید روستا، سحر پورمهدی‌زاده

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک9ـ75ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۵۹

عنوانفشرده‌ای از زندگی، آراء و آثار بتهوون

نویسندهباری کوپر، آن لوئیز کولدیکات و نیکلاس مارستون

ناشرجهان کتاب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ42ـ8967ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۰۰

عنوانعلم؛ مرز بی‌انتها

نویسندهاستیو السون

ناشرمؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک7ـ089ـ226ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنواناروندرود

نویسندههوشنگ طالع

ناشرسمرقند

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپلنگرود

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ93ـ7775ـ962

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانوزن شناسی شعر فارسی: تحلیل قواعد عروضی بر مبنای موسیقی و ریاضی

نویسندهرضا زمانی

ناشرفردوس: فرهنگ روز

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ36ـ6330ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۷۴

عنوانگناه نابخشودنی جدایی بحرین از ایران: رفراندوم دروغین

نویسندهاحمد اقتداری به کوشش امیرحسین مرادخانی

ناشرمرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک4ـ6ـ95604ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوان دیوان شمس طبسی

نویسندهشمس‌الدین محمد بن عبدالکریم طبسی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3ـ043ـ260ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۴

عنوانزیج یمینی

نویسندهمحمد بن علی بن مالک بن ابی نصر الحقایقی

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک7ـ228ـ203ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۲+۳۲۰

عنوانکتاب حقوق ملل

نویسندهفریدریش زالفلد

ناشرمیراث مکتوب

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ223ـ600ـ978

تعداد صفحات۸۷+۲۸۴

عنوانراز رویین تنی اسفندیار

نویسندهسجاد آیدنلو

ناشربنیاد موقوفات دکتر افشار با همکاری نشر سخن

تاریخ چاپ۱۳۹۹

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3ـ77ـ6441ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۸

عنوانپارسی، زبانی پنج‌هزارساله

نویسندهمصطفی پاشنگ

ناشرآرون

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک6ـ08ـ7735ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۴

عنوانمطالعات فمینیستی فیلم؛ نوشتن زن در دل سینما

نویسندهجانت مک‌کیب

ناشربان

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ49ـ6414ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۴

عنوانفتوح اعراب و ترکان در شبه قارۀ هند

نویسندهخدیجه عالمی

ناشرسروش

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک2ـ1827ـ12ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۷۸

عنوانازدواج مقدس در ایران باستان/ خویدودَه

نویسندههاشم رضی

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۴۰۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ60ـ2763ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۴۸