۵۹۶۵ نتیجه

عنوانمنهاج السالکین و معراج الطالبین

نویسندهنجم‌الدین کبری

ناشرجامی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک0_370_176_600_978

تعداد صفحات۸۸

عنواندیوان اشعار حاج میرزا علی سیاح‌زاده

نویسندهحاج میرزا علی سیاح‌زاده

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ81ـ7847ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۴

عنوانشاهنامه و هنر نقالی: داستان سیاوش در سه روایت

نویسندهعلی تقوی

ناشرپایا

تاریخ چاپ۱۴۰۱

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ95ـ6748ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۱۵

عنوانرمانس عاشقانۀ ویس و رامین: تحلیل داستان، شخصیت‌ها و بازتاب فرهنگی

نویسندهفروغ اولاد

ناشرخاموش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپاصفهان

تیراژ۳۰۰

شابک1ـ36ـ5748ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۸

عنوانچلچراغ‌های شمس: شرح و تفسیر 280 غزل شورانگیز دیوان شمس

نویسندهگزینش، شرح و تفسیر: مهدی سیاح‌زاده

ناشرمهراندیش

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ41ـ7847ـ622ـ978

تعداد صفحات۵۰۴

عنوانکتیبه‌های خصوصی فارسی میانۀ ساسانی و پساساسانی

نویسندهسیروس نصرالله‌زاده

ناشرآریارمنا

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰

شابک5ـ7ـ92531ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۰

عنواندیوان شعر میرزا عبدالحسین بهمنی: روایت شاعرانۀ سی‌سال تاریخ فارس و ایران (اواخر قاجار تا پهلوی دوم)

نویسندهمیرزا عبدالحسین بهمنی

ناشرنوید

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپشیراز

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ139ـ270ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۶۰

عنوانآزندستان: درآمدی بر ادبیات داستانی مانوی

نویسندهسیما فولادپور

ناشربرسم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک3ـ44ـ7138ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۲۱

عنواننوای تاریخ: یادداشت‌ها و مقدمه‌های دکتر عبدالحسین نوایی

نویسندهعبدالحسین نوایی به اهتمام الهام ملک‌زاده

ناشرنگارستان اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک9ـ26ـ5273ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۳۸

عنوانتاریخ برنامه ریزی درسی در ایران

نویسندهنعمت‌الله موسی‌پور

ناشرهمرخ نگاشت

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک9ـ3ـ93772ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۹۲

عنواندیوان سالاری و نظام اداری در روزگار صفویه (دو جلد؛ جلد اول: نخست‌وزیران؛ جلد دوم: صدور و مستوفیان)

نویسندهعباسقلی غفاری‌فرد

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۵۰

شابک9ـ2143ـ00ـ964ـ978

تعداد صفحات۴۲۰+۳۳۴

عنوانعلم و جامعه

نویسندهآلن جی.ار. اسمیت

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۳۰

شابک9ـ405ـ246ـ622ـ978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانبهرام صادقی: تاریخ شفاهی داستان‌نویسان ایرانی

نویسندهحامد قصری

ناشرکتاب سرزمین

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک8ـ9ـ96806ـ622ـ978

تعداد صفحات۱۴۹

عنوانمتون ادبی ـ تعلیمی با تأکید بر گلستان

نویسندهیاسر دالوند

ناشرعلمی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک5ـ532ـ404ـ964ـ978

تعداد صفحات۳۲۴

عنوانگفتارهایی دربارۀ مشروطۀ ایرانی

نویسندهگروهی از نویسندگان به اهتمام عارف مسعودی، مختار نوری

ناشرهزاره سوم اندیشه

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۳۰۰

شابک4ـ4ـ94290ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۰۹

عنوانحدّ تقریر: لکان، هنر و ادبیات

نویسندهناتاشا محرم‌زاده

ناشرنی

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1ـ0520ـ06ـ622ـ978

تعداد صفحات۳۲۸

عنوانفرمالیسم روسی: تاریخ ـ اصول

نویسندهویکتور آرلیش

ناشرنقش جهان مهر

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۷۷۰

شابک9ـ6ـ92974ـ622ـ978

تعداد صفحات۴۴۷

عنوانکریم خان زند: تاریخ ایران بین سال‌های 1747 تا 1779

نویسندهجان ر. پری

ناشرفرهنگ نشر نو

تاریخ چاپ۱۴۰۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4ـ313ـ490ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۲+۲۰