عنوانعشق‌های نافرجام: بررسی تطبیقی آثار نظامی و شکسپیر

نویسندهحانیه کریمی

ناشرروزگار

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_295_374_964_978

تعداد صفحات۲۸۰

عنوانمقالات تقی‌زاده (تعلیم و تربیت) ـ جلد هفدهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_654_315_964_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانمقالات تقی‌زاده (زبان فارسی و ادبیات آن) جلد چهاردهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0_651_315_964_978

تعداد صفحات۵۶۰

عنوانمقالات تقی‌زاده (مدارک گاه‌شماری) جلد یازدهم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_639_315_964_978

تعداد صفحات۷۴۴

عنوانمقالات تقی‌زاده (نوشته‌های پژوهشی در قلمرو ایران‌شناسی) جلد پنجم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک8_642_315_964_978

تعداد صفحات۲۱۴

عنوانمقالات تقی‌زاده (نوشته‌های سیاسی و سرگذشتی) ـ جلد چهارم

نویسندهبه کوشش ایرج افشار

ناشرتوس

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک1_641_315_964_978

تعداد صفحات۳۳۲

عنوانشمس لنگرودی: شعر شمس لنگرودی از آغاز تا امروز

نویسندهفیض شریفی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک8_802_351_964_978

تعداد صفحات۳۷۵

عنوانحسین منزوی: شعر حسین منزوی از آغاز تا امروز

نویسنده فیض شریفی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_801_351_964_978

تعداد صفحات۲۹۱

عنوانیدالله رؤیایی: شعر یدالله رؤیایی از آغاز تا امروز

نویسندهفیض شریفی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_800_351_964_978

تعداد صفحات۳۰۴

عنواناز لطافت‌های زندگی: لطایف و حکایت‌های لطایف الطوایف

نویسندهفخرالدین علی صفی

ناشرمروارید

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_252_191_964_978

تعداد صفحات۲۲۱

عنوانروایت داستان: تئوری‌های پایه‌ای داستان‌نویسی

نویسندهمحمود فلکی

ناشرکلاغ

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک8_4_94188_600_978

تعداد صفحات۲۲۰

عنوانحیدربابای شهریار در آیینۀ زبان فارسی: همراه متن ترکی آذری

نویسندهکریم مشروطه‌چی «سؤنمز»

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۵۰۰

شابک6_563_351_964_978

تعداد صفحات۲۱۵

عنوانفردایی دیگر

نویسندهسیدمرتضی آوینی

ناشرواحه

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ سوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک3_2_91768_600_978

تعداد صفحات۲۱۶

عنوانصنعت تلمیح در اشعار بیدل

نویسندهپوهنوال عبدالحکیم خاکسار

ناشرسعید

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپکابل

تیراژ۱۰۰۰

تعداد صفحات۲۲۶

عنوانجادونگاری اندیشۀ صور خیال در اشعار حزین لاهیجی

نویسندهمعصومه شاهسواری

ناشرنگیما

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_85_2978_964_978

تعداد صفحات۲۹۶

عنوانفرهنگ گیلکی

نویسندهمنوچهر ستوده

ناشرفرهنگ ایلیا

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپرشت

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_256_190_964_978

تعداد صفحات۳۴۶

عنواندرآمدی بر حوزۀ مطالعاتی برنامه‌ریزی زبان

نویسندهنگار داوری اردکانی

ناشرساقی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک5_08_6128_600_978

تعداد صفحات۳۸۴

عنوانرده‌شناسی زبان

نویسندهپرویز البرزی

ناشرامیرکبیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک2_1602_00_964_978

تعداد صفحات۲۹۵