عنواندرآمدی به تصوف

نویسندهویلیام چیتیک

ناشردانشگاه ادیان و مذاهب

تاریخ چاپ۱۳۸۸ (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ۲۰۰۰

شابک 3_41_8090_964_978

تعداد صفحات۲۵۶

عنوانهشت بهشت

نویسندهامیرخسرو دهلوی

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9_105_229_600_978

تعداد صفحات۳۵۶

عنوانبازاندیشی ترجمه

نویسندهجیمز هولمز، ایتامار اون زهر، هنس ورمیر، لارنس ونوتی

ناشرقطره

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۴۰۰

شابک6_513_119_600_978

تعداد صفحات۱۰۴

عنواندربارۀ هنر شعر

نویسندهارسطو طالیس

ناشرحکمت

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_33_8713_964_978

تعداد صفحات۲۱۹

عنوانقصه‌های مشدی گلین خانم

نویسنده ل.پ.الول ساتن

ناشرمرکز

تاریخ چاپ۱۳۹۲ (چاپ نهم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4_018_305_964_978

تعداد صفحات۴۸۰

عنواننامه‌های پدری به دخترش

نویسندهجواهر لعل نهرو

ناشرشرکت انتشارات علمی و فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ پنجم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک8_923_445_964_978

تعداد صفحات۲۶۰

عنوانآیین نگارش تاریخ

نویسندهرشید یاسمی

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_279_331_964_978

تعداد صفحات۱۸۴

عنوانتفاوت ترجمه‌های قرآن از منظر ایدئولوژیک

نویسندهبهدخت نژادحقیقی

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک3_374_372_964_978

تعداد صفحات۲۲۸

عنوانرساله‌های شعری فیلسوفان مسلمان

نویسندهفارابی، ابن سینا، بغدادی، ابن رشد و خواجه نصیر

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک3_684_372_964_978

تعداد صفحات۳۱۲

عنواندانش نشانه‌گذاری در خط فارسی

نویسندهناصر نیکوبخت، سیدعلی قاسم‌زاده

ناشرچشمه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰۰

شابک1_127_229_600_978

تعداد صفحات۱۵۸

عنوانرساله‌هایی در علوم ادبی: بلاغت و انشا (متعلق به مجموعۀ دریای کبیر)

نویسندهفرصت الدولۀ شیرازی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۵۵۰

شابک0_162_313_600_978

تعداد صفحات۱۳۰

عنوانبهتر بنویسیم (ویراست دوم)

نویسندهرضا بابایی

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۳۹۱ (چاپ دوم)

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_48_2908_964_978

تعداد صفحات۳۰۴

عنوانفن نامه‌نگاری در زبان فارسی

نویسندهعلی دهقان

ناشرشایسته

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتبریز

تیراژ۲۰۰۰

شابک0_05_2688_964_978

تعداد صفحات۲۳۰

عنوانخزینة الامثال (ترجمۀ منتخب مجمع الامثال)

نویسندهحسین شاه متخلص به حقیقت

ناشردانشگاه تهران

تاریخ چاپ۱۳۸۸(چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 9_4258_03_964_978

تعداد صفحات۳۹۸

عنوانچگونه یک پایان‌نامۀ بهتر بنویسیم؟

نویسندهدیوید ایوانز، پل گروبا

ناشرمؤلف با همکاری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

تاریخ چاپ۱۳۸۹

مکان چاپگرگان

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_105_151_964_978

تعداد صفحات۲۳۳

عنوانمدحت‌نامۀ پیامبر وحی (خلاصة المناقب): شرح و ترجمۀ قصیدۀ برده بوصیری در مدح حضرت پیامبر اعظم (ص)

نویسندهملاعلی ابن حسن زواره‌ای

ناشرمجمع ذخائر اسلامی

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپقم

شابک1_328_988_964_978

تعداد صفحات۲۳۸

عنوانفلسفۀ اخلاق نزد مولانا: مجموعه مقالات مولاناپژوهی (دفتر ششم)

نویسندهگروه نویسندگان زیر نظر غلامرضا اعوانی

ناشرمؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفۀ ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک1_38_8036_964_978

تعداد صفحات۱۴۴+۸