عنوانسیدحیدر آملی: شرح احوال، آثار و آراء و جهان‌شناسی

نویسندههانری کربن

ناشرحقیقت

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۵۰۰

شابک6_07_5231_600_978

تعداد صفحات۲۰۲+۱۰

عنوانآگاهی نقد

نویسندهژرژ پوله

ناشرعلم

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_333_224_964_978

تعداد صفحات۲۰۲

عنوانداستایفسکی

نویسندهآندره ژید

ناشرناهید

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک 7_09_5865_600_978

تعداد صفحات۲۰۸

عنوانزرین‌کوب و نقد ادبی

نویسندهایرج پارسی‌نژاد

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک 2_636_372_964_978

تعداد صفحات۴۴۰

عنواندیالکتیک نقد

نویسندهگروه نویسندگان به کوشش مسعود فراستی

ناشرساقی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک 2_09_6128_600_978

تعداد صفحات۳۹۲

عنوانبررسی آرا و اندیشه‌های شیخ علاءالدوله سمنانی

نویسندهمیثم نصراللهی

ناشرادیان

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۱۰۰۰

شابک6_64_2908_964_978

تعداد صفحات۳۶۵

عنوانتخیل و بیان: نقد زبان‌شناختی

نویسندهژرار ژنت

ناشرسخن

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک5_651_372_964_978

تعداد صفحات۲۹۰

عنوانهایکو: پیدایش هایکو: شیوه‌های مشترک سرایش شعر ژاپنی و فارسی

نویسندهناهوکو تاواراتانی

ناشربهجت

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک1_64_2763_964_978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانسرداب‌های واتیکان

نویسنده آندره ژید

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0_403_331_964

تعداد صفحات۳۴۴

عنوانباید عاشق شد و خواند (زندگی و شعر م.آزاد)

نویسندهمحمد مفتاحی

ناشرثالث

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۱۰۰

شابک4_932_380_964_978

تعداد صفحات۵۱۸

عنوانفارنهایت 451

نویسندهری بردبری

ناشرسبزان

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک 9_037_117_600_978

تعداد صفحات۱۹۱

عنوانحافظ‌پژوهی (دفتر یکم)

نویسنده گروه نویسندگان به کوشش محمدرضا شرف

ناشرانجمن آثار مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۰

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5_209_528_964_978

تعداد صفحات۱۴۰

عنوانصور خیال در شعر سبک اصفهانی

نویسندهجلیل تجلیل

ناشرفرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران

تاریخ چاپ۱۳۸۶

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰۰

شابک1_80_8802_964_978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانمن مسلمانم: سهراب سپهری و منتخبی از اشعارش

نویسندهمحمود شالویی

ناشرانجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک 8_224_528_964_978

تعداد صفحات۱۹۱

عنوان حق الیقین فی معرفة رب العالمین

نویسندهشیخ محمود شبستری

ناشراساطیر

تاریخ چاپ۱۳۸۷ (چاپ دوم)

مکان چاپتهران

تیراژ۱۶۵۰

شابک4_084_331_964_978

تعداد صفحات۱۶۸

عنواننامه‌های عارف قزوینی

نویسندهعارف قزوینی به کوشش مهدی نورمحمدی

ناشرنگاه

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0_725_351_964_978

تعداد صفحات۲۴۰

عنوانتذکرۀ لطایف الخیال (دو جلد)

نویسندهمحمد ابن محمد دارابی اصطهباناتی

ناشرمجمع ذخایر اسلامی با همکاری کتابخانه و موزه ملی ملک و کتابخانه مجلس

تاریخ چاپ۱۳۹۱

مکان چاپقم

تیراژ۳۰۰

شابک0_368_988_964_978

تعداد صفحات۶۷۲+۵۷۰

عنواناز جبین تا بهین: تقدیر و تدبیر در متون شعری قرن هشتم هجری

نویسندهربابه مینایی، پرویز طلوعی

ناشرسفیر اردهال

تاریخ چاپ۱۳۹۲

مکان چاپتهران

تیراژ۱۲۰

شابک7_080_313_600_978

تعداد صفحات۱۴۶