نویسنده: یحیی کاردگر

۳ نتیجه

عنوانوَصفِ وصّاف؛ گزینشی از تاریخ وصّاف همراه با مقدمه‌ای در شرح احوال و سبک نویسندگی وصاف، تصحیح و شرح متن

نویسندهیحیی کاردگر

ناشرصدای معاصر

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک6ـ872ـ629ـ600ـ978

تعداد صفحات۴۸۷

عنوانمکتوب انتظار؛ پژوهشی در احوال، آثار و شیوۀ شاعری و نویسندگی ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل دهلوی

نویسندهیحیی کاردگر

ناشرصدای انتظار

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۷۰۰

شابک7ـ94ـ6494ـ964ـ978

تعداد صفحات۵۲۸

عنوانفن بدیع در زبان فارسی (بررسی تاریخی ـ تحلیلی صنایع بدیعی از آغاز تا امروز)

نویسندهیحیی کاردگر

ناشرفراسخن

تاریخ چاپ۱۳۸۸

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3_01_5593_600_978

تعداد صفحات۳۸۴