ناشر: اشاره

۱۱ نتیجه

عنوانپیگرد و رهایی افراشته: برگی از دفتر خودکامگی

نویسندهماشاءالله ورقا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ99ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۲۴۸

عنوانحکم با نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک1ـ71ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانپرومته در جهنم: مجموعه مقالات، دیدگاه‌ها و فلسفه کامو، نقد رمان طاعون

نویسندهآلبر کامو

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ81ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۷۶

عنوانداستان‌های آقای کوینر با نقد و تفسیر

نویسندهبرتولت برشت به کوشش کامل روزدار

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک3ـ80ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۶۰

عنوانمفتش اعظم: با نقد و تفسیر

نویسندهفئودور داستایوسکی

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ85ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۹۶

عنواندر اردوگاه محکومین/ داستان‌های کوتاه به همراه نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک0ـ78ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانمسخ با نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک7ـ79ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۳۶

عنوانپزشک دهکده/ مجموعۀ دو داستان به همراه نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ75ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۰۴

عنوانبلوم فلد، مجردی میان‌سال همراه با نقد و تفسیر

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۳

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک5ـ73ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۸۸

عنوانژوزفین آوازه‌خوان یا قوم موش‌ها (مجموعه دو داستان به همراه نقد و تفسیر)

نویسندهفرانتس کافکا

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک6ـ76ـ8936ـ964ـ978

تعداد صفحات۱۲۸

عنوانجهان داستان (غرب): شانزده داستان کوتاه با ترجمه و شرح و تفسیر همراه با واژه‌نامۀ اصطلاحات ادبیات داستانی

نویسنده جمال میرصادقی

ناشراشاره

تاریخ چاپ۱۳۸۳

مکان چاپتهران

تیراژ۲۲۰۰

شابک0_99_5772_964

تعداد صفحات۵۰۴