ناشر: ارمغان تاریخ

۹ نتیجه

عنواندیوان مشرقی کاشانی

نویسندهمحمدحسین بن میرزاآقاخان غفاری کاشانی (متوفی 1299ق)

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۷

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ24ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۸

عنوانپرتوستان

نویسندهرضاقلی خان هدایت

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ12ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۱۰

عنوانرساله در بیان معرفت به نورانیت امیرالمؤمنین (ع)

نویسندهمیرزا فتحعلی بن میرزا بابای ذهبی شیرازی

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک8ـ08ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۲۸

عنواندزفول از نگاه سفرنامه‌ها

نویسندهعلیرضا قادرپناه

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۶

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک0ـ17ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۲۴۲

عنوانتذکرۀ گوهران شب‌چراغ

نویسندهحسین نصیرباغبان

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک3ـ16ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۳۱۱

عنواندیوان سلطانیه

نویسندهعبدالله سلطانیه

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۵

مکان چاپتهران

تیراژ۲۰۰

شابک2ـ13ـ8079ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۸۲

عنواندو رسالۀ ذهبی؛ شامل: شرح احوال آقا محمدهاشم درویش شیرازی یا «دیباچه کلیات دیوان» و ولایت‌نامه

نویسندهمیرزا ابوالقاسم شیرازی، آقا محمدهاشم درویش شیرازی

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۵۰۰

شابک5ـ2ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات۱۷۲

عنوانفرهنگ توصیفی نسخه‌های خطی جهان اسلام

نویسندهآدام گاچک

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک4ـ9ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۱۳

عنوانکتاب‌شناسی سفرنامه‌ها و سیاحت‌نامه‌های خطی (فارسی، ترکی، عربی)

نویسندهیوسف بیگ‌باباپور، مسعود غلامیه

ناشرارمغان تاریخ

تاریخ چاپ۱۳۹۴

مکان چاپتهران

تیراژ۱۰۰۰

شابک9ـ4ـ94613ـ600ـ978

تعداد صفحات۵۷۸